Home

Extra anpassningar matematik

Lernen Mathematik u

Extra anpassningar i matematik En fallstudie i grundskolemiljö. Ulrika Lundgren . Sammanfattning I den här studien undersöks hur begreppet extra anpassningar tolkas och används i praktiken. Syftet med studien är att få en djupare inblick i vilket stöd elever i matematiksvårighete I matematik är de extra anpassningarna tydligt målrelaterade, framförallt färdighetsbaserade, samtidigt som arbetssätten och arbetsformerna för anpassningarna inte tydliggörs. I elevernas individuella skriftliga utvecklingsplaner är det ibland svårt att utläsa, om insatserna är en framåtsyftande planering eller en extra anpassning

extra anpassningar konstateras att arbetet med extra anpassningar kommit olika långt vid de granskade skolorna. De framhåller bl.a. att många skolor fortfarande är inne i implementeringsfasen och att skolorna sällan följer upp de extra anpassningarna Skolverket (2014a) definierar extra anpassningar som en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen Som stöd för att kartlägga elevers kunskaper och identifiera behov av stöd i matematik finns Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklass och bedömningsstöd för årskurs ett . Utöver att kartlägga elevernas matematikkunskaper behöver arbetslagets och elevhälsans erfarenheter och iakttagelser tas till vara Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå under en längre tid. Att en elev får stöd av speciallärare eller får enskild undervisning några enstaka gånger under en kortare period kan betraktas som extra anpassningar, inte som särskilt stöd. Extra anpassningar. Stöd i form av extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig. Det måste inte fattas några formella beslut för att göra anpassningar. Några exempel på extra anpassningar. ett.

Läsa, skriva, räkna – garanti för tidiga insatser - Skolverket

Mathematik -75% - Mathematik im Angebot

Extra anpassningar kan också handla om särskilda läromedel eller utrustning (som anpassade programvaror) och enstaka specialpedagogiska insatser. Lagändring om extra anpassningar Den 1 juli 2014 genomfördes en lagändring om extra anpassningar för att förtydliga reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd samt för att minska lärarnas arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation Matematik Självständigt arbete i matematik, avancerad nivå, 15hp Termin 8, 2017 . Extra anpassningar i matematik - en studie om skolors kvalitetsarbete med extra anpassningar i matematik. Emma Liljegren . Handledare: Anette Bagger. Additional Adjustments in Mathematics - a study about schools quality work with additiona

uppnås i läroplanen, uttryckt som extra anpassning (SFS 2014:456). Den extra anpassningen ska ske inom klassrummets ramar. Det innebär att det är upp till varje lärare att själv individanpassa undervisningen på ett sådant sätt att eleven ska ges möjlighet att få samm Eleven B går tillsammans med eleven A till resursläraren men för eleven B räknas då detta som en extra anpassning. För eleven C finns inga som helst svårigheter i matematik, tvärtom. Eleven C presterar bra i matematiken, men tycker om att få gå med till resursläraren vilket också föräldrarna är positiva till Extra anpassningar är en stdinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är mjlig att genomfra fr lärare och vrig skolpersonal inom ramen fr den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stdinsats. ur Skolverkets allmänna råd . Arbete med extra anpassningar, särskilt std . och åtgärdsprogram

Extra anpassningar till elever; Sju principer om lärande i matematik; Om anpassningar av nationella prov. 2014 (45) december (5) november (5) oktober (1) september (1) augusti (3) juni (1) maj (9) april (6) mars (5 Det är av stor vikt att eleven är delaktig i hur anpassning görs och kan göras. Anpassningen ska på så sätt vara känd för eleven vid provtillfället. Lärare bör även värna om att anpassningen inte får negativa konsekvenser för elevens självbild och hur eleven uppfattas av andra elever Syftet med studien var att förstå hur extra anpassningar i grundskolans matematikundervisning beskrivs, planeras, operationaliseras, utvärderas och dokumenteras. Forskningsfrågorna var som följer:. CHECKLISTA FÖR EXTRA . ANPASSNINGAR, SÄRSKILT STÖD, ÅTGÄRDSPROGRAM. Efter kartläggningen görs en pedagogisk bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd. Det är betydelsefullt att både kartläggningen och bedömningen har ett pedagogiskt fo

Extra anpassningar i matematik : Hur tolkas och fungerar det

 1. I mitt klassrum och i nästan alla klassrum finns det elever med olika behov av extra anpassningar. Det kan vara allt från möjlighet att avskärma sig, enskilda genomgångar, visa förmågor muntligt, beskrivet schema, ett tidsstöd med mera
 2. undervisning, samt hur lärare förstår matematik och matematiksvårigheter. Utgångspunkten i undervisning är elevers mångfald och elevers deltagande i relation till läroplanen och kursplanens mål. Ett annat begrepp som återkommer är extra anpassningar
 3. Checklista hjälper elever och synliggör extra anpassningar Det är liksom så mycket på listan så då får jag med allting som jag behöver hjälp med Orden kommer från en pojke i åk 9. Han har under hela sin tid på högstadiet haft extra anpassningar och nu har han och jag just läst igenom och diskuterat vår Checklista för extra anpassningar
 4. Många elever kämpar med matematikämnet i skolan. Dessa elever får inte alltid rätt stöttning vid rätt tid vilket kan resultera i att eleverna inte klarar grundskolan. Skolan har ett kompensatoriskt.
 5. Anpassningar och möjligheter att använda alternativa verktyg ska göras i samråd med eleverna. Huruvida ett läromedel är användbart eller inte för en elev med dyslexi måste avgöras från fall till fall. Pedagogerna måste kunna erbjuda olika versioner av samma text
 6. st ska uppnås ska denna elev ges stöd i form av extra anpassning i samband med den ordinarie undervisningen (SkolL 3 kap 5 a §) Du skriver att det är matematik du har svårt för. På gymnasiet är matematik ett ämne man måste få godkänt i för att få ett färdigt gymnasiebetyg

Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stö

Resultatet i studien visar att tre av speciallärarna i matematik ser extra anpassningar som ett enklare mellansteg mellan elevens behov och särskilt stöd men att anpassningar inte upplevs som en ny företeelse bland lärarna Skolinspektionens granskning visade att skolors arbete med extra anpassningar behövde utvecklas för att kunna erbjuda alla elever det stöd som de är i behov av. Syftet med studien var att undersöka hur lärare tolkar begreppet extra anpassningar och hur lärare beskriver förutsättningar för arbetet med extra anpassningar i ämnet matematik inom grundskola och grundsärskola Extra anpassningar - en praktik att utveckla PISA-undersökningen 2012 visar att svenska elever i år 9 tappar i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Vad beträffar läsförståelsen har de 5 % som presterar lägst tappat 56 poäng jämfört med övriga, som har har tappat 10 poäng

upplever skolmatematiken och de extra anpassningar och det särskilda stöd de fått i matematik med avseende på inkluderingsbegreppet. Vi valde att göra en kvalitativ studie med 8 elever, i åk 8 och åk 9, för att få en bild av elevernas upplevelser. Studien visar att eleverna tycker att skolmatematiken är svår, tråki Extra anpassningar är således något som läraren ständigt gör i sin planering och dessa kan vara såväl didaktiska som relationella anpassningar (Ljungblad, 2018). Didaktiska anpassningar kan innebära att läraren i sin planering förbereder för att eleven ges stöd i for

Övriga extra anpassningar Stöd för att läsa och skriva, via: rättstavningsprogram tal-till-textprogram översättningspenna läspenna läslinjal överstrykningspenna inlästa läromedel ljudböcker talsyntes annat sätt Hjälp att hålla en röd tråd i skrivandet via sekvensbilder eller stödor De extra anpassningarna i undervisningen kan ses som ett enklare mellansteg mellan elevens behov och särskilt stöd. Extra anpassningar ska skapa förutsättningar för lärare att skyndsamt identifiera och hantera elevens behov genom att ge stöd inom ramen för ordinarie undervisning, utan formellt beslut Det gäller exempelvis pauser, tillgång till hörlurar, mallar för att konstruera svar till resonerande frågor, begreppslistor och tillgång till korta filmade genomgångar. Det känns både viktigt och roligt att se att arbetet med extra anpassningar och undervisning för alla går framåt och att det faktiskt blir vardag för våra elever Eleven tillhör en klass på mellanstadiet, men i matematik och svenska är han i behov av undervisning på åk1-nivå. Extra anpassningar genomförs i stor omfattning när han undervisas i andra ämnen tillsammans med klassen eller i mindre konstellationer som organiseras i arbetslaget Eleven behöver anpassningar på grund av bristande impulskontroll. P. Minimera störande intryck i närheten. P. Överenskommelser om att få gå ifrån lektion vid stress. P. Anpassningar i situationer där man behöver vänta (t.ex. kö till matsal) Övrigt: P P P P

Nyckelord: Extra anpassningar, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårig-heter, didaktiska val, specialpedagogiska perspektiv Abstract Syfte Studiens syfte har varit att undersöka hur sex matematiklärare uppfattar och förhåller sig till extra anpassningar för elever som uppvisar svårigheter inom både läs och skriv och matema-tik Digitala verktyg, matematik, extra anpassningar, specialpedagogik . extra anpassningar ökar deras kunskapsutveckling och är även motiverande för eleven (Kjällander 2014). Eftersom IKT i undervisningen ska syfta till att vara ett hjälpmedel för elevers lärande så ha Att extra anpassningar genomförs i klassrummet, Om en elev har svårt i ex.matematik bör extra anpassningar ges så snart som möjligt. Det sker med dialog med elev och vårdnadshavare, uppföljning med elev om hur det fungerar och vad som behöver förändras

Om arbetet med extra anpassningar på Dammhagskolan 2016 gjorde Skolinspektionen med stöd av SPSM en kvalitetsgranskning av skolors arbete med extra Multiplikation Gratis undervisning i matematik onlin

Dammhagskolan är en av landets bästa skolor när det kommer till extra anpassningar och lyfts som ett gott exempel av Skolinspektionen. - På skolan arbetar vi med ett unikt system där vi följer upp alla elever, säger läraren Afraa Baqer För att förtydliga skolans ansvar med att erbjuda alla elever stöd och stimulans genomfördes en ändring i Skollagen år 2014. Skolinspektionens granskning visade att skolors arbete med extra anpassn. MATEMATIK-SAMHÄLLE Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lärares arbete med extra anpassningar i de naturvetenskapliga ämnena på gymnasiet Teachers Working with Additional Adjustment in the Science Subjects in High School Håkan Sjöstedt ärarexamen 90 hp Detta inlägg publicerades på 6 januari, 2020 av specialpedagogen i extra anpassningar, Formativ bedömning som förhållningssätt och i praktiken, Inkludering, Kollegialt lärande, Relationellt och kategoriskt perspektiv, specialpedagogen och försteläraren, Stödinsatser, Uncategorized och märktes extra anpassningar, ledning och stimulans, response to intervention, särskilt stöd, skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd, stödinsatser som ett kontinuum, strategier.

Att göra extra anpassningar och ge särskilt stöd i

MATEMATIK-SAMHÄLLE Examensarbete i fördjupningsämnet matematik och lärande 15 högskolepoäng, avancerad nivå Stöd/anpassningar inom matematikundervisningen. En studie om hur pedagoger stödjer/anpassar matematikundervisningen för elever med svenska som andraspråk. How does the teacher support/adapt the mathematics teaching fo andraspråk eller matematik, ska ansvarig förskollärare eller lärare göra en särskild analys av elevens kunskapsutveckling för att avgöra om eleven är i behov av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd, för att nå de kunskarav som ska uppnås

Att lyckas anpassa för alla! 5 oktober, 2017 Om arbetet med extra anpassningar på Dammhagskolan 2016 gjorde Skolinspektionen med stöd av SPSM en kvalitetsgranskning av skolors arbete med extra anpassningar Syftet med granskning var att bedöma om elever som har behov av extra anpassningar fick det. Dammhagskolan var en av de 15 skolor, spridda över landet, som granskades som andraspråk eller matematik, ska ansvarig förskollärare eller lärare göra en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling för att avgöra om eleven är i behov av extra anpassningar inom ramen för den ordinari Fredrik Sandström: Har extra anpassningar nått vägs ände? Många av de extra anpassningar som görs i skolan är generella och ingenting annat än en förenkling, förtunning och reducering av undervisningens innehåll, skriver svenskläraren Fredrik Sandström Syftet med Gilla matematik är att främja en kontinuerlig och systematisk bedömning, uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling i matematik i grundsärskolans årskurs 1-6. Med hjälp av bedömningsstödet kan du som lärare se om en elev är i behov av extra anpassningar eller om en elev som har kommit längre i sin kunskapsutveckling är i behov av ytterligare stimulans Extra anpassningar är insatser som på olika sätt gör det lättare för eleven att ta till sig och delta i undervisningen. Extra anpassningar är en form av stöd som kan ges i alla skolformer samt i fritidshemmet

Skolinspektionen om granskningen "Skolans arbete med extra

Saknar du en mall för att dokumentera och följa upp extra anpassningar? Nu finns en en kartläggningsmall som utgår ifrån elevernas olika behov. Behoven motsvarar rubrikerna i boken Inkluderingskompetens vid adhd & autism. Välj de tips och anpassningarna som du tror ger mest effekt och fyll i högra kolumnen. Nu har du en översiktlig mall dä Extra anpassningar 4 Skapad 2016-09-04 19:53 i Apalbyskolan Västerås Stad unikum.net. Grundskola 3 Svenska NO (år 1-3) Engelska SO (år 1-3) Matematik. Extra anpassningar. Innehåll Matriser NO Sv Ma En SO. Extra anpassning Datum: Elev.

Extra anpassningar ska kopplas till lärares ordinarie undervisning i klassrummet, snarare än till ett specialiserat och exkluderat särskilt stöd. Speciallärare och specialpedagoger är nyckelpersoner i arbetet med extra anpassningar, både i arbetet direkt med elever men också indirekt, genom stöd till lärare. I denna studie har vi uppmärksammat speciallärares och specialpedagogers. Extra anpassningar görs inom ramen för den ordinarie undervisningen. Extra anpassningar skiljer sig från särskilt stöd som är mer omfattande och oftast ges utanför klassrummet och under en längre tidsperiod. Särskilt stöd ska också bygga på en utredning Extra anpassningar ska kopplas till lärares ordinarie undervisning i klassrummet, snarare än till ett specialiserat och exkluderat särskilt stöd. Speciallärare och specialpedagoger är nyckelpersoner i arbetet med extra anpassningar, både i arbetet direkt med elever men också indirekt, genom stöd till lärare

behöver extra anpassningar, särskilt stöd eller extra stimulans i undervisningen. Resultaten sammanställs i separata Excel dokument med färgmarkeringar enligt nedan och skickas till ämnesutvecklarna för matematik och svenska, samt rektor innan senast utsatta datum. g = grön = godtagbara kunskape En app som hjälper dyslektiker att bli experter på sitt eget lärande. http://www.fdb.nu/material/dysseapp Inflation i extra anpassningar twittrar Tilde Lilla T Jansson. Hon har räknat ut att hennes högstadieklass kommer med en lista över ett sjuttiotal extra anpassningar - varje lektion Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. synliggör vinsten med att arbeta för en tillgänglig lärmiljö samt relationen till extra anpassningar och särskilt stöd. Källa: Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, Handledning (SPSM, 2016) - Extra anpassningar är en fråga som alltid är aktuell och jag ser ett stort intresse bland lärare av att lära sig mer kring hur vi kan arbeta. För mig som specialpedagog är arbetet kring extra anpassningar en viktig del och jag lägger ett stort fokus på det på min arbetsplats

Anpassningar studier. Lyssna Jag fick full pott på provet Hon är 18 och har lyckats ta körkort! Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Aktuell bok: Skriften ger råd till skolpersonal och huvudmän om hur man kan arbeta med stödinsatser inom skolan Många av de extra anpassningar som görs i skolan är generella och ingenting annat än en förenkling, förtunning och reducering av undervisningens innehåll, skriver svenskläraren Fredrik Sandström (red.). Alla elever har rätt att ingå i ett sammanhang Anpassning kan också innebära att texten kopieras till större stil eller att texten läses upp av läraren. Elever med annat modersmål än svenska och som har svårigheter att läsa svenska, får använda lexikon och kan få hjälp med att översätta vissa ord. Dessutom kan läraren förklara svåra ord som kan hjälpa eleverna in i uppgiftens sammanhang dock utan att röja uppgiftens. Bobergsskolan växer och vi söker en speciallärare med specialisering mot matematikutveckling. Som speciallärare blir du en viktig person i skolans Elevhälsa där ditt primära uppdrag är att undervisa elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd i låg- och mellanstadiet kopplat till matematik

Särskilda utbildningsbehov i matematik - undervisning, åtgärder och anpassningar 10 hp Denna kurs riktar sig till dig som är lärare i matematik, speciallärare eller specialpedagog med intresse för särskilda utbildningsbehov i matematik extra anpassningar ges på gruppnivå, utan direkt koppling till enskilda elever. Vi försöker växla perspektiv och jobba utifrån tillgänglig skola, d.v.s. att göra skolan och våra aktiviteter för alla i grunden och på så sätt inte behöva lägga så mkt energi på extra anpassningar

Under sommaren publicerade Skolverket ett nytt kartläggningsmaterial för förskoleklassen, Hitta språket och Hitta matematiken. Materialet har som syfte att tidigt identifiera de lever som kan behöva extra anpassningar eller stöd i sin språkliga och/eller matematiska utveckling extra anpassningar v a d s Ä g e r l a g e n ? 0-³-( ) ¯ e t t m e t o d s t Ö d f r Å n s p e c i a l p e d a g o g e n m o d o c h m e t o EXTRA ANPASSNINGAR OCH FÄRDIGHETSTRÄNING ALLA WEBBPROGRAM SOM FINNS PÅ PORTALEN (https://www.mv- MATEMATIK Matematikhuset Webb + ormspelet 10.557 uppgifter i 388 böcker fördelat på ca 60 ämnesområden. Programmet innehåller matematikuppgifter för åk 1-9 Förstå språket-matematik, bokform Legimus Studi.se (licens krävs eller att vi ingår i projektet om det ska blir fler språk än svenska och engelska

Skolans arbete med extra anpassningar - Skolinspektione

Denna webbsida använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att fortsätta surfa här så accepterar du våra cookies. Läs mer om våra cookies på länken bredvid 2021-feb-03 - Utforska Anna-Karin Bengtsdotters anslagstavla Extra anpassningar på Pinterest. Visa fler idéer om skolidéer, skolaktiviteter, klassrumsidéer Stöd i form av extra anpassningar är en stödåtgärd och syftar till att göra undervisningen mer tillgänglig och sker inom den ordinarie undervisningen. Om en elev riskerar att inte nå målen ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen Om en elev får stöd i form av extra anpassningar ska detta dokumenteras i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, i de årskurser där sådana finns. (s. 16) Här står att extra anpassningar ska dokumenteras - och inte bara sammanfattas som det står i skollagen - i den skriftliga individuella utvecklingsplanen (SIUP) som finns i åk 1-5

Anpassa prov i gymnasieskolan - Skolverke

Extra anpassningar och särskilt stöd - UTÖKAD VERSION. Matrisen finns även i en utökad version - Extra anpassningar med särskilt stöd - utökad - där man utöver grundfunktionaliteten, dessutom får tillgång till 87 specifika extra anpassningar för elev utifrån generella förmågor i läroplanen I ett uppmärksammat blogginlägg skriver hon om extra anpassningar och hur man kan arbeta strukturerat för att minska behovet av anpassningar. - Extra anpassningar är en fråga som alltid är aktuell och jag ser ett stort intresse bland lärare av att lära sig mer kring hur vi kan arbeta

Extra anpassningar och särskilt stöd i matematik : Hur ser

Extra anpassningar ska dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen för de årskurser där betyg inte ges. Det kluriga blir att vi inom ledning & stimulans arbetar både på grupp- & individnivå. Det finns inga krav på någon enhetlig dokumentation kring detta arbete Den 1 juli 2014 genomfördes en lagändring om extra anpassningar för att förtydliga reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd samt för att minska lärarnas arbete med åtgärdspro-gram och annan dokumentation. 2. Syftet med denna granskning är att bedöma om elever som har behov av extra anpassningar får det i undervisningen Läraranvisningar i matematik informerar vilket stöd och vilka anpassningar som får ges inför och under nationella prov. Stödet och anpassningarna får bara ges på ett sådant sätt att de fortfarande prövar elevens kunskaper och förmågor i matematik (Skolverket, 2019)

Vägledning för att organisera extra anpassningar och

För att kunna bedöma vilka extra anpassningar som krävs behöver man veta vad som ska kompenseras. Vi pratar ofta om elever med orden Vill och Kan. Det egna drivet och att vara mottaglig är nyckelkomponenter. Extra anpassningar fungerar antagligen bäst på elever som inte kan men som vill (Tidiga i jmf med lagen om extra anpassningar 2014). Detta har skärps i och med Lgr11 och gymnasiets läroplan, Gy11 i form av extra anpassningar. Det kunde vara att ett fåtal av eleverna som behövde längre tid, eller att få möjlighet att skriva på dator, eller att få skriva i ett enskilt rum

Rosorna - Årskurs 6: Extra anpassningar - vårt arbeteAtt lyckas anpassa för alla! | Pedagogsajten FamiljenStart – RenforsskolanILT - inläsningstjänst - Digitalstöd

Den vanligaste frågan jag får är; vilken extra anpassning är den bästa? För en tid sedan fick jag en klurig fråga på Twitter; vilken är den sämsta extra anpassningen? Lagändringen om extra anpassningar skulle underlätta för lärare och skolan vad gäller dokumentation. Man såg att antalet åtgärdsprogram hade skjutit i höjden extra anpassningarna ska ske inom den ordinarie undervisningen. Det saknas studier om hur lärare upplever att de kan möta den senaste skollagens och de senaste läroplanernas krav på att alla elever ska ha en likvärdig skola och få tillgång till de extra anpassningar som de är Extra anpassningar är ett stöd som normalt är möjlig att genomföras av lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Anpassningarna ges till de elever som troligen inte kommer uppnå de kunskarav som ska uppnås för respektive årskurs

 • Jaguar s type 3.0 v6 0 100.
 • Eyjafjallajokull pronunciation.
 • Louis Tussauds Palace of Wax England.
 • The Selective Mutism Resource Manual.
 • Wetter Schauinsland Notschrei.
 • Lundabryggeriet Julöl.
 • Schneewittchen Party Kilb.
 • PKU diet.
 • Arbeiten auf dem Bauernhof Schwarzwald.
 • Ful fisk synonym.
 • Appetite for Destruction.
 • Trimino Anleitung.
 • Einbürgerungstest Termine 2020.
 • Virginia Woolf poetry collection.
 • Air berlin ownership structure.
 • Winchester SX4 pris.
 • Carmen Franco.
 • Balaton cheese.
 • Knäprotes halvprotes.
 • Trafikinformation Laxå.
 • Skansen djur.
 • Canvas vattentätt.
 • Camila Cabello father.
 • Capsaicin nyttigt.
 • Porterstek i tryckkokare.
 • DoubleTree by Hilton Krakow Hotel Convention Center spa.
 • Einbürgerungstest Termine 2020.
 • Female Prime Minister Australia.
 • Förhöjningssockel tvättmaskin jula.
 • Baka med banan nyttigt.
 • Duro tapet Kristina.
 • Arabiska ord.
 • Debatt om skolan.
 • Macworld How to use iMovie.
 • Kurzzeitkennzeichen ohz.
 • How to see saved passwords on chromebook.
 • Gant Maria Dam.
 • Kann man mit selbst gemalten Bilder Geld verdienen.
 • Etik och människans livsvillkor frågor.
 • Anpassningar i naturen.
 • Föregångare till jazz Rag.