Home

Treserva Lathund

NE-Metallhandel Allgä

Ihr Großhändler für Kupfer, Alu, Messing... und vieles meh Leistungsfähige pyroelektrische Infrarotsensoren und Infrarotkameras Lathund för Treserva Web Logga in och hitta till rätt plats Välj symbolen för Treserva Produktion på ditt skrivbord, dubbelklicka och välj därefter flik Treserva. Skriv in ditt användarnamn och lösenord. Tryck på det lilla huset som heter Genomförande. Ditt namn ska stå i övre vänstra hörnet Lathund Dokumentation Treserva/Hälsoärende 2019-03-13 Version 4 sida 4 Klicka på fördela och avsluta Välj avslutstyp att inleda vårdåtagande, ditt namn under ansvarig och din befattning kommer då upp automatiskt. Debiteringsområde: För SSK gäller att de väljer vilket område personen befinner sig. För AT/FT är detta steg inte valbart

Infrarotsensore

 1. istration i Treserva . Sida 2 (12) Enhetschefer inom äldre- och handikappomsorg har ansvar för att lägga upp nya aktörer i verksamhetssystemet Treserva. Detta är en guide till att lyckas med detta ansvar! Nya aktörer läggs upp i Treservas användarad
 2. Lathund för inloggning i Treserva för Danderyds kommun 1. Först skriver du in adressen https://externa.danderyd.se i din webbläsare. Programmet kräver Internet Explorer senast version 10 eller senaste version av annan webbläsare. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord och klicka på Sign in
 3. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 • TELEFAX 08-733 08 17 • aldrenamnden@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se -04-07 Manual till Genomförandewebben Treserva

Användarstöd finns till för att stötta det arbete som utförs inom vård och omsorg. Användarstöd ger bland annat support till Treserva, utbildar, skapar manualer och dokumentmallar Dokumentations stöd för HSL-personell Treserva 1. Finns patienten i Treserva? Om JA, hoppa till 5 2. Skapa VÅRDBEGÄRAN 3. Inled VÅRDÅTAGANDE 4. Fatta BESLUT utifrån förväntad åtgärdsbehov. Se KVÅ-Folder 5. Öppna PATIENTJOURNALEN 6. SÖK VÅRDPLAN, har patienten vårdplan för aktuell åtgärd? Om inte, hoppa till 9 7 Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal När du letar efter en utredande eller behandlande åtgärd (KVÅ) görs hänvisning till plan i 3:e kolumnen. När planen skapas så kommer de KVÅ:er som är valbara under Åtgärd och där finns sökordsinfo

När en boende avlider eller flyttar ska alla vårdplaner avslutas i Treserva. När en vårdplan blir för stor ska den avslutas och en ny plan ska skapas. Viktigt att ha ett samarbete kring gemensamma vårdplaner. Den sista yrkesgrupp (sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist) som är inne och arbetar i en vårdplan ska avsluta planen RUTIN 1(9) Datum Vår beteckning 2017-11-09 VON 2857 Stöd till äldre och funktionsnedsatta 1. Inledning Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till enhetschefer, gruppledar Lathund för inloggning som går att skriva ut hittar du på intranätet När du sett filmen och eventuellt läst instruktionerna för inloggning så testar du att logga in i Treserva. Detta gör du för att säkerställa att du tar dig in i systemet

 1. Treserva Bakgrund En ny version av genomförandeplanen i Treserva släpptes så nära inpå driftstart av Treserva att den inte hann komma med i e-Learningen. Detta dokument har därför tagits fram för att fungera som ett komplement till dess vi kunnat anpassa utbildningen efter den nya genomförandeplanen
 2. Lathund Treserva app 1. Logga in 1.1 iPhone/iPad Peka på Engångslösenord Ange ditt användarnamn och lösenord. Det går också att logga in med din e-post och lösenord. 2 (14) 1.2 Android I en Android får du detta bild när du startar appen, alternativt kommer du direkt til
 3. Lathund för Treserva (pdf, 453.9 kB) Reflektionsfrågor: Varför är det viktigt att det finns en genomförandeplan? Varför är det viktigt att alla följer genomförandeplanen och arbetar på samma sätt? Vad är bra att tänka på när man skriver en daganteckning
 4. Lathund Treserva Sektionschef ÄO LOV i Treserva . Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet. Gäller från: 2016-10-01 Gäller för: Fastställd av: Utarbetad av: Treserva resursperson Revideras senast: Vid behov Version: Revideras av Treserva resursperson Dokumentansvarig förvaltning
 5. Omvänd lathund för journalen 2. Genomförandeplanen kommer att förändras En guide för Treserva var man skriver in uppgifterna från samtalet. Genomförandeplanen 3 kommer att förändras. Title: IBIC - Individens Behov I Centrum Author: Gunilla Winderud.

LATHUND . Livsområden 1Lärande och tillämpa kunskap Inlärning, ta reda på information -från andra eller söka själv, att fokusera uppmärksamt, att lösa problem och fatta beslut. 2Allmänna uppgifter och kra Här hittar du utbildningar för Treserva samt utbildning hur du loggar in på din arbetsdator. Välj aktuell kategori. Servicefönster sker oftast uddaveckor på torsdag kl 16:00, det sker vid behov Treserva HSL Att bistå med kunskapsspridning och utbilda gamla och nya kollegor inom hela hälso-och sjukvårdsområdet i journalföring enligt ICF/KVÅ och vårdprocesser i syfte att skapa en likvärdig och kvalitativ journalföring i hela verksamheten. Att vara påläst om författningar, riktlinjer och rutiner för god journalföring Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal Version 2015-04-02 Sida 2 Detta vill jag skriva om Rubrik/sökord i trädet Denna frastext väljer jag närstående dokumenteras under aktuellt sökord. Apati, likgiltighet, avsaknad av motivation/lust Bedömning Kroppsfunktione Mobilappen Treserva Lathund Android (Telefon) Om Treserva app I detta dokument ges en översiktlig beskrivning av Treserva app. Appen är en förenklad version av det som går att göra i utförarwebben idag. Allt går inte att göra men det som ändå ingår i appen ger stor

Microsoft Word - Lathund genomförandewebben 3.15 Author: linfar01 Created Date: 4/25/2019 10:19:52 AM. I Treserva kan man få hjälp genom att använda knappen F1 precis där man står i programmet. Information om sådant som händer med programmet finns i anslagstavlan i Treserva. Anslagstavla för Treserva finns i Lotus Notes med lathundar riktlinjer länkar etc. Länk dit finns på Intranätet och i Ugglan action: https://fs.umea.se/adfs/ls/ SAMLRequest: RelayState _b40756b5-2fd0-479c-9ba6-497a80d6392 Hjälptext till rubriker i verksamhetssystemet Treserva, Genomförandeplan för daglig verksamhet (LSS) och Genomförandeplan Dagverksamhet (SOL) Bibehålla förmågor: Beskriv hur. 5, med vad6 och när7 den enskilde önskar ha hjälp angående olika aktiviteter för att behålla funktionsförmåga, både kroppsligt och kognitivt Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Beslutsdatum 2018-03-28, § Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare Förvaltningschef Diarienummer 2018/SN 0045 Giltighetstid Tills vidar

Mobilappen Treserva Lathund iOS (iPad) Om Treserva app I detta dokument ges en översiktlig beskrivning av Treserva app. Appen är en förenklad version av det som går att göra i utförarwebben idag. Allt går inte att göra men det som ändå ingår i appen ger stor Lathund - Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter . Kundval Jobbspår. Webbstödet GWA-Webb är tänkt som en administrativ förenkling för Jobb- och utbildningsexperter samt för Nacka kommun vad gäller Arbetsmarknadsinsatser genom Jobbpeng och Jobbspår. Genom webbstödet kommer Jobb- och utbildningsexperter att rapportera eventuel Behörigheten i Treserva behövs för att elektroniskt kunna acceptera uppgiften/uppgifterna som uppgiftsmottagaren får delegering för och dels för att kunna ta del av uppdragen/vårdplanerna i Genomförandewebben. Icke behörighet i Treserva För personal anställd hos utförare som ej är ansluten till Treserva ska särskil

Här finns information och rutiner om Dokumentation, Sihtskort och Komkat samt Treserva Lathund Dokumentation Treserva/Hälsoärende 2019-03-13 Version 4 sida 4 Klicka på fördela och avsluta Välj avslutstyp att inleda vårdåtagande, ditt namn under ansvarig och din befattning kommer då upp automatiskt Treserva Support Utbildning + manualer Konfiguration Uppgradering Förvaltning av servrar och databaser, paketering av Treserva, backup m m . IFO 50 FH/VO 20 Det lathundar till vissa grupper . och kommunicera detta med styrgrupp Att utvärdera systemets utvecklingsbehov gällande nya module Treserva är socialtjänstens verksamhetssystem för dokumentation. Treserva används av handläggare och av utförare, inom såväl kommunala och privata verksamheter. Genom Treserva handläggs och dokumenteras inkomna ärenden på ett strukturerat sätt Treserva är ett öppet administrativt system från CGI för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om äldre och funktionshindrade, samt individ- och familjeomsorg. Svensk e-identitet hjälper er att enkelt integrera mot Treserva. Läs mer om Treserva hä

Med Treserva verksamhetssystem för vård och omsorg möter ni både dagens och morgondagens utmaningar. Det är ett modernt och öppet system för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg. Med modernt gränssnitt och appar kan utförare och myndighetspersonal arbeta mobilt. Modern arkitektur gör systemet väl förberett för e. Treserva användarförening. Välkommen till hemsidan för dig som arbetar som systemförvaltare eller systemadministratör i en kommun som är medlem i Treserva användarförening. hjälp med lathundar eller bara lite förståelse; Vem kan bli medlem? Alla kommuner som har Treserva eller har skrivit på avtal med CGI

Användarstöd - linkoping

delegering. Personen måste vara inlagd och tillgång till Treserva för att kunna delegeras via detta system. Använd avsedd blankett för perosnal som inte är inlags i systemet. Eller så kan du söka delegering till höger i bild. Här kan du se på en hel enhet och vilka personer som har delegering på just den arbetsplatsen Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur. Här har vi samlat de regler, riktlinjer, rutiner och lagar som gäller gemensamt för dig som privat utförare inom omvårdnad, serviceinsatser, daglig verksamhet och mattjänst Dokumentationen sker i kommunens dokumentationssystem Treserva. Lathundar gällande dokumentationen finns i Treserva. Personakt, så kallad pappersakt, som uppkommer p.g.a. inkomna handlingar förvaras på ett betryggande sätt så att inte obehörig får tillgång till den i enlighet med 7 kapitlet 3 § Socialtjänstlagen. Efterso Treserva. I detta system ska utföraren ta emot uppdrag, skapa genomförandeplan, föra daganteckningar och skriva i den sociala journalen. Vidare används TES som planeringssystem inom äldreomsorgen och socialpsykiatrin. Utifrån genomförandeplanen görs en besöksplan för den enskilde

it säkerhet för äldre

SBAR har utvecklats av amerikanska marinen, där arbetet med kritiska moment ofta sker under tidspress. SKR har tillsammans med Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) anpassat SBAR till svensk hälso- och sjukvård Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumentation i ditt arbete. Utbildningen tar upp vad du behöve.. Beslutsexempel - inh2id- och familjeomsorg Inledning Inom socialtjänsten - särskilt inh2id- och familjeomsorgen - fattas ett stort antal beslut

Dokumentations stöd för HSL-personell Treserv

LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde. Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde Rambeslut i Treserva, lathund version 170112; Checklista lokala utbildare rambeslut; Mall deltagarförteckning utbildning rambeslut; Mall inbjudan utbildning i rambeslut; Lokal utvärdering utbildning rambeslut; Vanliga frågor och svar om rambeslut version 170112; Utvärdering av rambeslu Lathund Treserva Användaradministration i Treserva för LOV omsorgspersonal . Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet. Gäller från: 2015-12-10 Gäller för: Fastställd av: Utarbetad av: Treserva resursperson Revideras senast: 2016.

action: https://fs.umea.se/adfs/ls/ SAMLRequest: RelayState _7e22cf43-904f-49a1-9dd1-21fb8b92606 Fördelning av uppdrag i Treserva fr.o.m. version 3.14.0.1 1. Öppna mappen Nya uppdrag, högerklicka på uppdraget och vänsterklicka på Fördela. 2. Dubbelklicka på den insats som ska fördelas. 3. Markera rätt utförarenhet och fyll i period/datum när uppdraget ska verkställas. Klicka i Till genomförande och OK Handläggning sker i Treserva, Se lathund. För personer som det inte kan ske registrering i Treserva får pappersblankett användas, ska endast ske i undantagsfall. Beslutet ska förvaras hos enhetschef. Uppföljning och omprövning av delegeringsbeslut 1. Den som delegerat en arbetsuppgift ska följa upp och kontrollera att uppgifte treserva Ett gratis forum från www.gratisforum.se Vanliga frågor Sök Medlemslista Användargrupper Bli medlem Profil Logga in för att läsa dina meddelanden Logga in : Forumindex: Skriv in ditt användarnamn och lösenord för att logga in : Användarnamn: Lösenord: Logga in mig.

Introduktion i dokumentation vård-och omsorgsboende och

Intro till nya genomförandeplanen i Treserv

Checklista vid upprättande av ny journal i Treserva 1. Registrera en vårdbegäran och sedan ett vårdåtagande . Obs! Viktigt att inte göra hälften, annars dyker personen inte upp i Treserva trädet under Mina enheter. I första bilden kan man klicka på knappen Förekomst för att se om personen är aktuell redan. 2 På ett litet fickvänligt inplastat kort får du alla koefficienter, avstånd tider mm. Tänkt i första hand som en hjälp till alla tävlingsledare men är givetvis nyttig även för alla som ska tävla. 6 olika kort och om man så vill i olika färge Lathund Dokumentation Treserva/Hälsoärende 2019-03-13 Version 4 sida 9 Den enskildes och annan persons uppfattning Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för socialtjänsten att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av åtgärder i bland annat hälso- och sjukvård. Koder ur Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister Som anställd på Falu kommun är Insidan vårt intranät. Här hittar du information om Medvind, lönecenter, ledighetsansökan och andra personaladministrativa verktyg som används inom Falu kommun. Här kan du Logga in på Insidan

Social dokumentation - Tanums kommun - Tanums kommu

Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförande Arvidsjaur.s Intraphone tillhandahåller lathundar och manualer som kan distribueras till medarbetarna. Inga ytterligare interna lathundar, manualer eller policys har i detta skede tagits fram till medarbetare som använder Intraphone. Intraphone är i dagsläget inte integrerat med verksamhetssystemet Treserva Personalsidorna innehåller information för anställda och innehåller länkar till bland annat intranätet

Lathundar Procapita (Inloggad) Hemsjukvårdavtalet Avtal och överenskommelser Hemsjukvårdavtalet Hjälpmedelsguiden SIP psykiatri först i Treserva vht-system 2020 Åter huvudprocess HoS Föregående bild Egenkontroll - Hemsjukvård - Title: SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbet

Saknas recept - meddela ansvarig sköterskegrupp via Treserva • Notering vad beställas - signering - planeraren faxar lista till apotek Göra • Ny rutin åtgärder - medicinleverans kommer. • Lathund- kontroll vid medicinhantering.. 5 8. Rutiner i speciella ärenden _____ 108 8.1 Bistånd i form av insatser från avdelningen för arbetsmarknad och integration _____ 10 Lathund på Anslagstavlan Treserva - LOV hemtjänst. Genomförandeplan. Säkerställa o bedöma genomförandeplan. Att handläggaren har möjlighet att läsa upprättade och reviderade planer är viktigt vid uppföljning av hur uppdraget utförs i förhållande till uppsatta mål Behöver du hjälp? +46 709 680 444.

SAMSA. I journalssystemet Treserva finns inte möjlighet att hitta statistik på genomförda SIP för 2019. 4.3 Läkarmedverkan Regionen ansvarar för läkarinsatserna i de verksamheter som för övrigt ligger inom kommunens ansvarsområde. Avtal reglerar samarbetsformer och gemensamma mål för samverkan inom den kommunala hälso- och sjukvården Fakturaanvisning - LOV Daglig verksamhet. Under Företagare på goteborg.se finns information och regelverk kopplat till Inköp och upphandling, bland annat innehållskrav för en faktura till staden. Information om ersättning och betalningsvillkor hittar du i datorhjälpen under rubriken ersättning.. Utöver dessa regler gäller också nedanstående för fakturering av daglig verksamhet Självservice är en modul till vårt personal- och lönesystem. Här kan du rapportera frånvaro, tillägg, resor och titta på din lön. När du rapporterat dina tillägg och avdrag, skickas d Socialförvaltningen SOF Rutin 2 (4) Dokumentnamn Rutin Rehabilitering särkilt boende Dokumentnummer STY-09124 Framtagen av Elisabeth Cederlund-Ekman Godkänd av Mårten Åström Upprättat/Godkänt datum 2016-12-16 Version 2.0 Riskanalys I brist på bedömningen vid inflyttning kan det innebära en risk för den enskilda att denna e © 2018 Microsof

LATHUND - Region Gotlan

Portal - Ume

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system Vill Du ha ytterligare beskrivning öppna denna lathund. Om ovanstående inte fungerar, prova denna länk https://vpn.hofors.se. OBS. Använd Google Chrome eller Edge OBS. Länkar. Web-mail. Distansarbete. Time Care Pool. Gör din röst hörd i ny Leaderstrategi. Val till sametinget 2021. Dags att söka bidrag till samlingslokaler Lathundar Procapita (Inloggad) Hemsjukvårdavtalet Avtal och överenskommelser Hemsjukvårdavtalet Hjälpmedelsguiden SIP psykiatri Treserva vht-system Webbkollen - kommunal vård och omsorg Åter huvudprocess HoS Forts. Egenkontroll Föregående bild Egenkontroll - Säbo, Kobo och SH Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven Katrineholms kommun - Sveriges Lustgård, läge för liv och lus

Ume

 1. Medvind webb. Logga in i Medvind Webb hemifrån (medarbetare Skövde och Tibro) Surfa till https://medvind.skovde.se ; Användarid: användarid@kommun.skovde.se ; Lösenord: Lösenordet till ditt användarkonto på arbetet Om du fått information från IT-avdelningen att du ska använda e-postadress som användarnamn gäller följande
 2. Lathund sekretessposten 2018-01-16 I utredningen presenteras en redogörelse av de uppgifter som framkommit gällande Någon aktualisering av ärendet i Treserva känner handläggaren inte till. Samtal med verksamhetsledare för barn unga vuxna 8 mars 2018 Verksamhetsledaren för barn unga vuxna arbetar deltid,.
 3. Lathundar mm om IT-stödet Treserva finns i Datorhjälpen / Treserva - Genomförandewebb och Datorhjälpen / Utbildningspaket Treserva IBIC - Individens behov i centrum. Bild 3 Hållbar stad ± öppen för världen 3 Om IBIC På Göteborgs stads intranät finns även Temasida IBIC som ni ser på bilden
 4. Kommunen tillhandahåller och utför en mängd olika tjänster för vilka man debiterar av-gift till kommuninvånare, andra kommuner, företag m.fl. Att ha en välfungerande admi

funktionsnedsättning personer med Riktlinjer för omsorgen

 1. *Lathund kommer att skickas ut från VOF-IT för hur man skickar brukares löpnummer i Treserva i mejl, för att inte röja personens identitet. * VIBB - information om projektet har skickats ut * Hantering av avvikelser - frågor kring hur avvikelser som gjorts av trygghetslarm och hemtjänst natt ska hanteras
 2. Den 1 januari 2019 startades den gemensamma it-nämnden för fem kommuner i Uppland, det är Heby, Älvkarleby, Knivsta, Tierp och Östhammar
 3. Lathund: Så redigerar du film på din Iphone med Imovie; Så tar du bättre bilder med din mobil; Vad ska jag tänka på när jag fotograferar till webb och sociala medier? Vart skickar jag in bilder till Instagramkontot @jobbaihultsfred? Vi vill skapa ett konto i sociala medier
 4. Coronaviruset och covid-19. Senaste nytt från Folkhälsomyndigheten, Region Skåne, Eslövs kommun och andra viktiga källo
 5. heten vård- och omsorg som Megna Cura, och Treserva från CGI. Min studie foku-serar i första hand på Procapita. Procapita - IFO - Tieto(grundare) utvecklades redan i mitten av 1990-talet, pro-grammet är utvecklat i klient/server konstruktion med Microsoft Windows Server och Windows XP
 6. Intranätet » Du når intranätet med stöd av mobilt bank-id/e-legitimation om du inte har en Ale-dator (alla instruktioner finns på inloggningssidan).; P Mobile (mobilanpassat lönesystem och tidregistrering) » Här kan du fylla i tidrapporter, anmäla frånvaro och se dina lönelistor. WebbOutlook (extern länk) » Här kan du öppna din WebbOutlook

Förord Denna handbok ersätter 2003 års handbok om ekonomiskt bistånd och är uppdaterad med hänsyn till nya rättsfall och JO-beslut och ändringar i la g Min egen anställning. Uppgifter om din anställning (Visma Window) når du via portalen hos Höglandets IT (HIT). Du kommer även åt din e-post och system och program som du är behörig till via portalen: https://start.hoglandet.se/ TimeCare Webb och TimePool Web Systemadministratör Treserva till avdelningen för IT och digitalisering Har du ett stort intresse för IT-system och drivs av den viktiga uppgiften att stödja, förbättra och utveckla inom området vård och omsorg

Dokumentation Hälso-och sjukvård rutiner och riktlinje

 1. Åtkomst till system hemifrån för medarbetare på Gävle kommun. På den här sidan hittar du som medarbetare i Gävle kommun inloggningslänkar till de vanligaste verktygen du behöver för åtkomst hemifrån eller utanför kommunens nät
 2. Individens behov i centrum, IBIC, är ett stöd för att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat samt hantera dokumentationsbehov med gemensamt språk inom den process som individen genomgång i socialtjänsten
 3. Manualer/lathundar för utbildningama bör vara anpassade till verksamheten samt gjorda i samråd med kommunen. De bör levereras i digital form MS WORD och eller PDF Treserva 3.13 och senate versioner skall vara huvudsystemet gällande brukaruppgifter, vägbeskrivning, viktig information, närstående

§ 8 Dnr: Treserva Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken för informationssäkerhet, hantering av sekretess samt lathund för digitala möten. Vid detta första möte får de förtroendevalda även Handboken för nya förtroendevalda 2 Säkrare dokumentation med nationellt fackspråk - Slutrapport Sammanfattning Under perioden sept 2012-maj 2013 genomfördes utvecklingsprojektet Säkrare dokumentation med nationellt fackspråk av kommunerna i Jönköpings län. Uppdraget var att ta fram en ICF- och KVÅ baserad sökordsstruktur för hälso- oc 3 av 8 Inledning I enlighet med berörd lagstiftning, SoL, HSL, samt LSS är varje verksamhet skyldig att registrera avvikelser för att fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 3 av 9 Inledning I enlighet med berörd lagstiftning, SoL, HSL, samt LSS är varje verksamhet skyldig att registrera avvikelser för att fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet

 • Samsung torktumlare felkod HC.
 • Laundry Poster.
 • Rupture lamour est dans le pré.
 • Fälgnyckel.
 • Hög maxpuls farligt.
 • Working at happy socks.
 • Bones Season 10 Episode 10 Dailymotion.
 • Randiga leggings barn.
 • A night to remember From High school musical 3 senior year soundtrack version.
 • Senskideinflammation underarm.
 • Reservdelar Honda BF20D.
 • Arjeplog Turistinformation.
 • Hårklippare.
 • Service des sports Nîmes.
 • Masthöjd Beason 31.
 • Amazon Music auf iPhone speichern.
 • Visual effects download for kinemaster.
 • Olga Korbut 1972.
 • Sunny Honey L'Oréal.
 • Ändra tema Outlook.
 • Lonely screen Crack.
 • Moving average time series.
 • Elsa Beskow : tavelbok.
 • Bürgerbüro Offenburg veranstaltungen.
 • Storleksguide Skjorta dam.
 • Eastern Europe train routes.
 • Stuckathome.
 • Unfall Michelsneukirchen heute.
 • Vilka fälgar passar.
 • Brunfläckig igelkottfisk.
 • Köpa igelkottbo.
 • A linje klänning fest.
 • Vållande till annans död dom.
 • Psykologassistent Skåne.
 • MP3 Cover Online.
 • Bokföring passiv näringsverksamhet.
 • Paras Jha.
 • Irischer Wolfshund Züchter Niedersachsen.
 • 2019 mazda mx 5 miata rf.
 • Annapurna Group turnover.
 • Äppelcheesecake bars.