Home

Skolverket stödmaterial extra anpassningar

Extra anpassningar ska inte skrivas in i åtgärdsprogram eftersom sådana anpassningar inte går att överklaga. Källor: 3 kapitlet 5 och 9 §§, 10 kapitlet 13 §, 11 kapitlet 16-16 a §§ och 12 kapitlet 13 § skollagen samt Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, sidan 16 Det här stödmaterialet beskriver hur lärare, övrig skolpersonal och rektorer kan arbeta för att främja en god lärmiljö och för att förebygga svårigheter. Stödmaterialet kompletterar Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, se länk nedan

Extra anpassningar, särskilt stöd och - Skolverke

Stödmaterialet har utarbetats för att underlätta för skolan att uppfylla författ­ ningarnas krav. I materialet ges exempel på extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som verktyg för lärarnas arbete. Stödmaterialet ger exempel på hur dokumentation av extra anpassningar och hur en utredning kan se ut, dä extra anpassningar (3 kap. 5 § skollagen). Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det behövs dock inget formellt beslut för att göra extra anpassningar för en elev https://www.spsm.se/extraanpassningarNu lanserar vi ett stödmaterial kring extra anpassningar i skolan. I materialet berättar rektorer, elevhälsopersonal och.. STÖDINSATSER I UTBILDNINGEN 7 1. Se Skolverket 2014, Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Syftet med stödmaterialet Syftet med stödmaterialet är att vägleda rektorer, lärare och övrig skolpersonal Skolverket 2016 1 (4) Anpassning för elever med • Skolverkets stödmaterial Stödinsatser i utbildningen extra anpassningar och särskilt stöd. • Skolverkets information om särskolan riktad till föräldrar och vårdnadshavare Grundsärskolan och gymnasiesärskolan - för nyanlända

Stödinsatser i utbildningen - Skolverke

Hon har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet Stödinsatser i utbildningen som konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) och även för att föreläsa inom ämnet. Gudruns egna konkreta häften Vägledning för grundskolan och Vägledning för gymnasieskolan används runt om i landet Skolverkets allmänna råd arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets stödmaterial för stödinsatser i utbildningen om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Skolverket om elever med funktionsnedsättning och betyg. Skolverkets blanketter hittar du här. print Skriv ut.

Stödmaterial Extra anpassningar - YouTub

 1. Här kommer stödmaterial från Skolverket ang stödinsatser och var det ska/kan dokumenteras i ÅP och IUP. Ger bra komplement till lagrådsremissen från i somras. /Helena Pte
 2. Extra anpassningar - en praktik att utveckla PISA-undersökningen 2012 visar att svenska elever i år 9 tappar i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Vad beträffar läsförståelsen har de 5 % som presterar lägst tappat 56 poäng jämfört med övriga, som har har tappat 10 poäng. En liknande utveckling har skett inom naturvetenskap (Skolverket, 2013)
 3. effekten av extra anpassningar på elevens kunskapsnivå och kunskapsutveckling. 8. Lärarna har avsatt tid för att diskutera elevens utveckling mot kunskapsmålen och för att följa upp insatta extra anpassningar. 9. Skolan involverar eleven och elevens vårdnadshavare i uppföljningen. 10
 4. Stödmaterialet är en konkretisering av Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.1 1. Se Skolverket 2014, Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. STÖDINSATSER I UTBILDNINGEN
 5. Dokumentation kring extra anpassningar och särskilt stöd har länge varit en utmaning för många skolor, även för oss. Genom Gudruns föreläsning för all personal och handledning till specialpedagoger, biträdande rektorer och lärare har vi idag utvecklat en professionell dokumentation kring stödinsatser på vår skola
 6. 1 Individanpassning, extra anpassningar och orienteringskurser inom vuxenutbildningen, Skolverket 2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket Specialpedagogiska skolmyndigheten stödmaterial, Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättnin

Anpassning för elever med funktionsnedsättnin

 1. I samband med att bestämmelser om stödinsatser i skolan ändrades utarbetade Skolverket ett stödmaterial i avseende att vägleda rektorer, lärare och övrig skolpersonal i arbetet med stödinsatser. Stödmaterialet ger förslag på extra anpassningar och vad de kan innebära för eleven
 2. Om arbetet med extra anpassningar på Dammhagskolan. 2016 gjorde Skolinspektionen med stöd av SPSM en kvalitetsgranskning av skolors arbete med extra anpassningar Syftet med granskning var att bedöma om elever som har behov av extra anpassningar fick det. Dammhagskolan var en av de 15 skolor, spridda över landet, som granskades
 3. Du har väl inte missat vårt webbaserade stödmaterial om extra anpassningar? https://www.spsm.se/extraanpassningar
 4. Hej, jag har idag pratat om ÅP med elevhälsoteam från ett skolområde och vi behöver hjälp med en fråga. Jag har använt dina stödtexter som finns som bilagor i din Vägledning för grundskolan. Jag visade dem hur man redan i den pedagogiska bedömningen kan dela upp elevens behov i extra anpassningar och särskilt stöd, för att senare kunna klippa in behovet av det särskilda stödet.
 5. extra anpassningar, menar Skolverket (2014b) samt Skolinspektionen (2016), att det är av stor betydelse att rektor ser till att den specialpedagogiska kompetensen finns tillgänglig för lärare samt att de olika professionerna inom elevhälsan kopplas in

Skolverket extra anpassningar blankett — your current

Under dagen presenteras SPSM:s stödmaterial och stödmaterialet extra anpassningar gås igenom. Deltagarna kommer också att diskutera exempel på två fiktiva kartläggningar utifrån Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning. Källor och Länkar. Stödinsatser i utbildningen (Skolverket) Flerspråkighet som resurs (Skolverket Skolverket. 74 234 följare · Statlig organisation. UR NPF råd och stöd. 19 038 följare · Podcast. Lärarförbundet. 72 252 följare · Fackorganisation. Symbolbruket. 5 835 följare · Utbildning. Specialpedagogiska skolmyndigheten Videor Stödmaterial Extra anpassningar.

Skolverket - Stödinsatser i Utbildningen är ett stödmaterial som beskriver och ger kortfattade exempel på hur skolpersonal kan arbeta för ett god lärmiljö och för att förebygga svårigheter. Stödinsatser i Utbildningen kompletterar Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd och åtgärdsprogram Stödmaterial om extra anpassningar. Det här stödmaterialet vänder sig till dig som arbetar i skolan som rektor, pedagog eller inom elevhälsan

Extra anpassningar - från lättnader till kunskapsutveckling Om det är lätt att komma på hur man ska anpassa för att en elev ska utvecklas i riktning mot målen så är ju inte extra anpassningar något problem. Det är när man slår i metodtaket (Hejlskovs uttryck) som extra anpassningar blir ett problem Det kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång. Skolverket har tagit fram ett stödmaterial - Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Skolverket har inte heller definierat begreppen i sina allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Ytterst är det rektorn på skolan som avgör inom vilken tidsram som en utredning ska genomföras och hur omfattande en utredning ska vara Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte går att göra inom ramen för den ordinarie.

Stödmaterialet omfattar ca 12 timmar. Stödmaterialet är framtaget av Skolverket. Stimulera läsintresse utifrån ett jämställdhetsperspektiv, Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov Kom ihåg att anpassningarna är till för dig och din utveckling, Prova er fram. Om du har svårt i ett ämne eller flera i skolan har du rätt att testa olika alternativ för att göra det lite lättare att hänga med. Det krävs inte att du har någon diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd Särskild stöd Extra anpassning Ledning och stimulans inom skolans ordinarie undervisning (2014) Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverket (2015) Studiepaket till Allmänna råd för arbete Ulrika (2013) Artikel 22: Stödmaterial för inkludering i grundskolan. www. För fyra år sedan, 2013, publicerade Skolverket en sammanställning av hur många elever som hade ett åtgärdsprogram. Då var siffran cirka 14 procent. Vid denna tidpunkt dokumenterades många stödinsatser inom åtgärdsprogrammen som efter 1 juli 2014 i stället definieras som extra anpassningar Skolverket (2014b) har gett ut ett stödmaterial som ska underlätta arbetet med stödinsatser och åtgärdsprogram. I stödmaterialet finns en lista över olika extra anpassningar

Det myndigheten särskilt ger skolorna beröm för är deras arbete med extra anpassningar. Nu ska fler skolor i landet inspireras och följa trions arbete. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tagit fram ett nytt stödmaterial där skolorna berättar hur de arbetar E­post: skolverket@fritzes.se EXTRA ANPASSNINGAR I stödmaterialet används uttrycket extra anpassningar. Det är en förkortning för uttrycket stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervis-ningen och används för att underlätta läsbarheten I Skolverkets stödmaterial Stödinsatser i utbildningen - Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, går följande att läsa om studiehandledning på modersmålet: Även studiehandledning på modersmålet och tillgång till elevassistent definieras som särskilt stöd Slöjdens estetiska och kulturella uttryck Stödmaterial framtaget av Skolverket för att stödja och inspirera slöjdlärare i arbetet med att tolka estetiska och kulturella uttryck. Bedömningsstöd i slöjd - åk 6 Skolverkets stödmaterial för lärare om bedömning av kunskaraven i åk 6 Alla elever i grund- och gymnasieskolan har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina förutsättningar. För att nå dit har alla elever rätt till ledning och stimulans i skolan. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd

Extra anpassningar och särskilt stöd - Claes Nilholms blog

Det här är ett försök att finna en metod för att engagera eleven i de extra anpassningar som sker i klassrummet. Med hjälp av olika checklistor intervjuar undervisande lärare eller mentor eleven för att ringa elevens svårigheter och behov. Målet är att eleven väl känner till sina anpassningar och kan värdera vad som fungerar stödmaterial som kan stödja undervisning och systematiskt kvalitetsarbete i Det samarbete mellan Skolverket och RUC som föreslås är ett intressant förslag som särskilt stöd och extra anpassningar oavsett om behovet finns under de

Stödinsatser i utbildningen : om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: National Agency for Education in Sweden Alternativt namn: Swedish Board of Educatio Oct 11, 2017 - Specialpedagogiska skolmyndigheten har flera olika webbaserade stödmaterial som ger stöd i yrkesutövningen till dig som är verksam i skolan och förskola... Mer information Skolverket om extra anpassningar och särskilt stö

En likvärdig utbildning för alla -tillsammans gör vi det möjligt. Syftet med stödmaterialet Syftet med stödmaterialet är att vägleda rektorer, lärare och övrig skolpersonal i t stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, och t särskilt stöd. 2015-jan-13 - Stödinsatser i utbildningen Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt. Nu finns ett nytt stödmaterial för att underlätta arbetet med olika former av stödinsatser inom vuxenutbildningen. Materialet riktar sig i första hand..

Åtgärder och anpassningar - Fyra bra stödmaterial

Se Skolverket 2014, Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 31. Se Skolverket 2012, Allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete. Gudrun har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet Stödinsatser i utbildningen som konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) och även för att föreläsa inom ämnet Extra anpassningar ska ske inom ramen för den ordinarie undervisningen enligt Skolverket och ska sättas in om en elev riskerar att inte nå målen eller om eleven till exempel har svårt i sociala samspel vilket framöver kan påverka elevens möjligheter att nå kunskaraven som påverkar var gränsen går mellan särskilt stöd och extra anpassningar (Skolverket, 2014b). Som nämnts tidigare så är lärarens arbete med extra anpassningar och andra stödåtgärder bland annat angivet i Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014a)

Kärt barn har många namn och jag blir helt snurrig. Extra anpassningar gör vi på olika sätt. Vi dokumenterar detta i IUP (eller rättare sagt i elevens ämnesmatriser). Efter x antal veckor/månader av extra anpassningar kan det så vara dax att gå vidare med en kartläggning inför ÅP. Det är här jag känner mig förvirrad. Vad är det vi ska dokumentera och i vilka dokument Eventuella extra anpassningar som behöver göras dokumenteras då i elevens individuella utvecklingsplan i de årskurser där sådana upprättas. Samråd med elevhälsan Elevhälsan kan bidra med information och kunskap om elevers pedagogiska, medicinska, psykosociala och psykologiska status och bör vara delaktiga i samband med utredning av behovet av särskilt stöd Checklista hjälper elever och synliggör extra anpassningar Det är liksom så mycket på listan så då får jag med allting som jag behöver hjälp med Orden kommer från en pojke i åk 9. Han har under hela sin tid på högstadiet haft extra anpassningar och nu har han och jag just läst igenom och diskuterat vår Checklista för extra anpassningar diagnos vara ett villkor för att tillgå särskilt stöd (Skolverket, 2014). 3.1.1 Extra anpassningar 2 Extra anpassningar har för avsikt att göra undervisningen mer tillgänglig för eleven. Dessa anpassningar är mindre i omfattningen än särskilt stöd och sker inom ramen för den ordinarie undervisningen extra anpassningar medverkar ofta även specialpedagogen från förskolan och skolan (Skolverket 2014). 1.3. Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att genom förskollärares berättelser undersöka hur arbetet med barns övergång från förskola till förskoleklass ser ut samt att nå kunskap om hu

Extra anpassningar utifrån lärarnas egna lärande. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Studien förväntas bidra till större förståelse av skolors arbete med extra anpassningar och lärares lärande Skolverkets studie- och stödmaterial (2015) för särbegåvade elever. Vi vill även undersöka vilken beredskap som finns hos pedagogerna i de nationella verksamheterna, hur extra anpassningar och det särskilda stödet ser ut för gällande elever

Stödmaterialet har utarbetats för att underlätta för skolan att uppfylla författ­ ningarnas krav. I materialet ges exempel på extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som. På uppdrag av, och i nära samarbete med, Skolverket har jag tagit fram ett stödmaterial som är synkroniserat med de allmänna råden om Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, Forskning och annat stödmaterial från Skolverket, Skolinspektionen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) Fritidshemmet - lärande i samspel med skolan Forskning för skolan Skolverket (2011 bestämmelser om extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, s. 17). Vi upplever en stor osäkerhet och menar att det i det allmänna rådet inte tydligt framgår vad extra anpassningar och särskilt stöd är i särskolan. Vi ser heller inte några tydliga direktiv på om, när och hur åtgärdsprogram ska upprättas i just särskolan

Stödmaterial och studiepaket - SPS

 1. kompetensutvecklingsinsatser fòr arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och tilläggsbelopp. Elevers rätt till stöd i form av extra anpassningar, särskilt stöd och tilläggsbelopp samt arbetsprocessen med särskilt stöd är reglerat av skollagen och beskrivs av Skolverket genom stödmaterial och allmänna råd
 2. Här kommer stödmaterial från Skolverket ang stödinsatser och var det ska/kan dokumenteras i ÅP och IUP. De extra anpassningarna anpassas därmed ytterligare till elevens behov
 3. arier om Extra anpassningar
 4. Stödmaterialet Stödinsatser i utbildningen från Skolverket beskriver hur lärare, övrig skolpersonal och rektorer kan arbeta för att främja Läs mer → Publicerat i Extra anpassningar och särskilt stöd , Skolutveckling | Märkt Allmänna råd , Grundskola , Skolverket , Stödinsatser | Lämna en kommenta

Elevhälsan - Extra anpassningar, särskilt stöd och

 1. stödmaterialet Stödinsatser i utbildningen - om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd har vi studerat några av de källor som finns angivna i olika skrifter beträffande extra anpassningar. Vi finner att Skolverket (2014a).
 2. Skolverket har även ett stödmaterial Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som beskriver hur lärare, övrig skolpersonal och rektorer kan arbeta för att främja en god lärmiljö och för att förebygga svårigheter
 3. (Skolverket, 2014a). Extra anpassningar bör inte förväxlas med det stöd, ledning och stimulans som alla elever har rätt till och behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling . 10 för att utvecklas så långt det är möjligt (Skolinspektionen, 2016)
 4. 2017-okt-06 - Stödmaterial Extra anpassningar som ligger på vår webbplats ska ses över och revideras. Under tiden som det arbetet pågår kommer stödmaterialet att..
 5. ska lärarnas arbete med åtgärdsprogram och annan.
 6. I de allmänna råden menar Skolverket (2014,s.22f.) att extra anpassningar kan vara att stötta en elev med planering och struktur av skoldagen, att ge tydliga instruktioner, stöd för att elev ska komma igång med skolarbeten. Ytterligare förslag på extra anpassningar är att stötta elever i att förstå texter, lästräning, elle

5 tips till lärare - så skapar du stödjande strukturer som ökar delaktigheten och minskar behovet av extra anpassningar: Tydlig start och avslut på lektionen. - Det är otroligt viktigt att man har ett tydligt syfte med sin lektion och att man till exempel skriver upp agendan på klassrumstavlan relationen till extra anpassningar och särskilt stöd. 4 Skolverket, 2008, Rädda Barnen, 2008, och RBU, 2011, Ungdomsstyrelsens skrifter 2012:3 Fokus 12 5 Skolinspektionen, 2009:6 6 SPSM, 2007a och SPSM, 2008! Särskilt stöd Extra anpassningar Tillgänglig lärmilj Extra anpassningar på individnivå måste utgå från en pedagogisk kartläggning med hänsyn tagen till indi-vid och kontext. Exempel på vad som kan utgöra extra anpassningar ges av Skolverket i Allmänna råd för arbete med extra anpassningar (2014): • strukturerat schema över skoldagen, • extra tydliga instruktioner I samband med att kvalitetsgranskningen 2016 genomfördes släppte SPSM ett stödmaterial där myndigheten hade intervjuat rektorer och lärare som arbetade på skolor där man hade lyckats bra med arbetet med extra anpassningar

 • Presskaffe bäst i test.
 • Hemnet Strängnäs.
 • Happy Birthday Cake Topper Walmart.
 • Insecure Quotes English.
 • Kiwa aranea.
 • Schnellladesäule Stuttgart.
 • Regierung von Oberbayern personalstelle.
 • Vad är analytisk statistik.
 • Vilken myndighet kontrollerar att arbetsmiljölagen följs.
 • Michael Bublé Christmas.
 • Gråa hår.
 • Getingbo vinter.
 • Old Audi Tillbehör.
 • Berlin Nachrichten aktuell rbb.
 • Definition stock turnover.
 • This I promise you chords.
 • GoPro Karma Drönare Prisjakt.
 • Chromium Edge for Mac download.
 • Studera utomlands USA.
 • Kan man överklaga till EU domstolen.
 • Inka kultur.
 • Watch hawaii five o season 1 online free.
 • Handsteamer Tristar.
 • Mörk öl Coop.
 • Matstolar JYSK.
 • Bauer sucht Frau 2020.
 • Calliope App.
 • Skadestånd diskriminering.
 • Sharon Greene Wehagen actress.
 • Biltema 20 tum.
 • Carolinaparken Uppsala.
 • Ändra ålder underkonto PS4.
 • Russell westbrook meme.
 • Hvor lenge varer prolaps i ryggen.
 • Uppdatera Mac.
 • Antireflex glasögon nackdelar.
 • Longitude.
 • REPAB.
 • Värmeljus stearin.
 • Miljöprövningsförordningen 2016.
 • Fotboll barn.