Home

Sugning av nedre luftvägar

Nyhetsbrev mall gratis | smart & enkel uppföljning

Sugning av luftvägar - Trakeostomihandboke

IVA Sugrutiner i nedre luftvägar på vuxna. 1(1) 04954-4. Anestesi, operation, IVA. Johanna Persson (Jope3) GRANSKAT AV. GODKÄNT AV. GILTIGT FR O M. Emma Jonsson (emjo2) Pia Iwars. 2019-11-19. Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig Under en vaginal förlossning pressas en viss, begränsad, vätskemängd ut via mun och näsa, men merparten finns kvar i de nedre luftvägarna. Direkt efter födseln är lungan således fortfarande vätskefylld, något som dock inte kan påverkas av sugning av de nedre luftvägarna, utan denna vätska måste resorberas av kroppen själ Att signalera vid obehag. Utförande av moment sugning Ö.L. ID-kontroll. Ta på skyddsutrustning. Koppla ny sugkateter på sugslang. Ställ in, max 10kPa. Sug igenom slangen med rent vatten. Lägg främre delen av katetern i munnen utan sugstyrka. Börja genom att täppa för hålet på sugslangen

Studieguide: SJSJ12: Sugning av luftvägar, inhalation och

Sugning av nedre luftvägar via trakeostomi ska utföras av läkare eller reellt kompetent sjuksköterska. I Norrköpings kommun ska delegering av sugning av nedre luftvägar via trakeostomi ses som ett undantag och regleras via utökad delegering. En vårdplan upprättas av primärsjuksköterska. Denna ska innehålla ansvarig läkare Sugning av luftvägar ska endast utföras efter ordination av läkare eller sjuksköterska. Det behövs en skriftlig delegation om någon annan vårdpersonal än sjuksköterskan ska utföra sugningen. Då handlar det om sugning av de övre luftvägarna. Sugning av de nedre luftvägarna ska endast utföras av läkare eller sjuksköterska då det. Sugning av övre luftvägar Ssk ja ja Speciell delegering efter utbildning Sugning av nedre luftvägar genom tracheostomi Ssk* ja ja * D elegeras av Track-teamets ssk efter särskild utbildning, till namngiven patient Skötsel av tracheostomi Ssk* ja ja * D elegeras av Track-teamets ssk efter särskild utbildning sugning av nedre luftvägar Använd Medelas tillbehör för ännu större flexibilitet och enkel användning. Medicinsk vakuumteknik för vårdpersonal Kontakta oss eller din lokala Medela-representant för mer information. Lokal kontakt: Tekniska data kg Lågt flöde 15 l/min. ISO 9001 ISO 13485 CE (93/42/EEG), II (Gy-nivå) Grundläggande om andningsorganens byggnad och funktion. Syresättning av blodet - utbyte av syre och koldioxid mellan blodkapillärer och lungornas a..

• Underlättad mun- och svalgvård samt vid sugning av sekret i luftväg • Minskad sekretstagnation i bihålor och förbättrad sekretmobilisering i nedre luftvägar • Underlättad fixation av trakealkanyl jämfört med intubationstub, vilket underlättar vändning och mobilisering av patien sidan av kuffen och nå de nedre delarna av luftvägarna och därmed öka risken för VAP. Enligt Kherzi et al. (2014, s 16-17) bör kufftrycket vara 20-30 cmH 2 0, eller högre vid höga luftvägstryck. Endotrakealtuber med port för sugning ovan kuff är ett bra hjälpmedel i arbetet med att förebygga VAP All personal ska följa basala hygienrutiner med ev. tillägg av: sugning av nedre luftvägar utan slutet sugsystem, endotrakeal intubation/extubation, nasal trakeostomivård, hjärt-lungräddning, bronkoskopi och provtagning från nedre luftvägar. 2020-04-01 Personlig skyddsutrustning - avklädning vid misstänkt eller. Region Östergötland - Sugning av övre luftvägar. A-Ö ~/link/63cebd97ebe045b3838157a4309e63fe.aspx. Kontakt ~/link/0d27d6499a8a4d3cb6a0b94cf907c56b.aspx. Skriv ut. Våra webbplatser. Region Östergötland. 1177.se Östergötland. East Sweden. Energikontoret Östergötland

Skötsel av och behandling via centralt inlagd venkateter och perifert inlagd central kateter Sondmatning då flera infarter finns (ej kateter i urinblåsan) Sugning av nedre luftvägar Syrgas; flödesinställning Venprovtagning för blodgrupperin borttagande av trakeostomi, sugning av sekret från djupa luftvägar via trakeostomin, handventilering, provtagning från nedre luftvägar inkl inducerat sputum. Nebulisatorbehandling är ett exempel på vårdmoment som inte bedöms som en smittförande aerosolgenererande procedur

Kursbok: Sugning av luftvägar, inhalation och syrga

Rensugning av luftvägar Sugkatetern är alltid engångs. Samma sugkateter får inte användas vid sugning i övre och nedre luftvägarna. Efter avslutad sugning, samla ihop sugkatetern i handen, vräng handsken över och släng den. Sug igenom sugslangen med... Sugflaskan rengörs vid tömning. Finns tillgång. Sugning i nedre luftväg på intensivvårdsavdelning : -En studie om intensivvårdspersonalens kunskaper om och utförandet av sugning i endotrakealtub och trakealkany SUGNING AV LUFTVÄGARNA Sugning av nedre luftvägarna huden på halsen som görs för att skapa fri luftväg, (bild nedan). Passagen ned till luftstrupen hålls öppen med hjälp av en trakealkanyl. Öppningen kallas för trakeostoma. Utan kanylen skulle trakeostomin snabbt dra ihop sig 1. Provtagning från övre luftvägar 2. Inhalation med nebulisator 3. Syrgasbehandling (ej nasal högflödesbehandling) 4. Sugning av luftvägar i slutet sugsystem 5. Munvård av hostande patient 6. Övrig andningsvård utförd av sjukgymnast (ej inducerat sputum eller motsvarande, ej behandling med hostmaskin) 7. Lustgasbehandlin - sugning av nedre luftvägar - övervakad syrgasbehandling - använda infusions/injektionspump vid smärtlindring - pickline, port-a-cat, inopererad stationär kateter. Title: Bild 1 Author: SLKSUL Created Date

Kroppens luftvägar delas ofta in i två delar: en övre och en nedre del. De består av olika strukturer med olika funktioner. Läs mer om våra luftvägar här Sugning av nedre luftvägar Om behandlingen sker på ett vanligt vårdrum utan special- ventilation är rummet aerosolfritt efter 1h. Exempel på procedurer som ej anses generera smittsam aerosol Provtagning från övre luftvägar Inhalation med nebulisator (ex Aiolos) Munvård av hostande patient Lustgasbehandlin Upper respiratory tract = övre luftvägar och Lower respiratory tract = nedre luftvägar Vid en undersökning med videoendoskop av 110 hästar inom travindustrin, ställdes en diagnos med obstruktivt (andningsrelaterat) problem från de övre luftvägarna i 56 % av fallen, varav 33 % diagnosticerades med DDSP (Dorsal Displacement of the Soft Palate), vilket innebär ett felläge av mjuka gomme Andningsundervisning - syrgasbehandling, inhalation och sugning av övre luftvägar. Upphovsman: Eva Hovstadius, Elisabeth Marklund : Kontaktperson: Eva Hovstadius: Beskrivning: Dessa fyra filmer är tänka som en förberedelse till den praktiska andningsundervisningen i sjuksköterskeutbildningen

Respiration, sugning via slutet sugsyste

 1. 2. SUGNING AV LUFTVÄGAR På avdelningen används den vita sugkatetern användas, storlek 12 och längd 25 cm eller 40 cm. Maximal sugkraft varierar beroende på om sugning sker i övre eller nedre luftvägarna. Maximal sugkraft i övre luftvägarna på 10kPa och i de nedre luftvägarnar ska sugkraften vara maximalt 20 kPa
 2. Övre luftvägar: Från näsan/munnen ner till stämbanden, d.v.s. näsa, svalg. Nedre luftvägar: Från stämbanden ner till lungorna, d.v.s. luftstrupe och lungor. Näsa Inne i näshålan finns massor av veck och små flimmerhår. Luften renas, värms och fuktas så att när den är lagom varm när den når lungorna
 3. • Byte av inkontinenshjälpmedel • Hjälp med nedre toalett • Tömning av urinuppsamlingspåse • Omläggning av smetiga sår • Sugning i luftvägar • Hantering av smutstvätt som förorenats med kroppsvätskor . Exempel på situationer då vi använder handskar: 1

Andningsundervisning Sugning - Medfarm Play - Uppsala

Sugteknik vid sugning av nedre luftvägar. Akut stopp i trakealkanyl. Inför hemgång. Patientinformation. Bilagor. Author: Karlsson Jessica S HS ÖNH Created Date: 01/18/2017 00:30:00 Title: Trakeostomi Last modified by: Nilsson Karin T HS ÖNH Company Sugning av luftvägar utan slutet sugsystem Icke invasiv ventilering/NIV t.ex. BiPAP och CPAP Trakeostomi och vård vid trakeostomi . Sida 6 (17) Provtagning från nedre luftvägar inklusive inducerat sputum Transesofageal ekocardiograf

Sugning av nedre luftvägar går till på detta sätt: Informera patienten om vad du ska göra. Kontrollera sugkraften i sugslangen som är kopplad till en sug i väggen och ställ in rätt. 6. Endoskopi i övre gastro-intestinalkanalen med öppen sugning i övre luftvägarna 7. Icke invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-behandling, behandling med hostmaskin) 8. Trakeotomi och vård vid trakeostomi (insättning, sugning, borttagande) 9. Hjärt-lungräddning 10. Bronkoskopi och provtagning i nedre luftvägar 11 Sugning av nedre luftvägar Delegeras ej. Venprovtagning för blodgruppering Delegeras ej. Venprovtagning från venösa infarter Delegeras ej. Läkemedelsbehandling via teknisk apparatur (undantag inhalator) Delegeras ej. Omläggning/spolning av njurkateter Delegeras ej. Vård i livets slut, bedömning av behov av smärtlindning, symtomkontrol Sugning av nedre luftvägar . Syrgas; flödesinställning. Venprovtagning för blodgruppering. Eventuella avsteg från ovanstående ska godkännas av respektive kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska. Lokal rutin kan finnas. 9. Hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan delegeras Sugning i nedre luftväg på intensivvårdsavdelning: -En studie om intensivvårdspersonalens kunskaper om och utförandet av sugning i endotrakealtub och trakealkanyl Danielsson, Andreas Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences

• Omläggning av sår/borttagande av förband • Kontakt med blod och kroppsvätskor • Beredning av läkemedel med bestående toxisk effekt • Sugning av luftvägar • Våta arbetsuppgifter • Långa, blöta arbetsmoment • Tvättning nedre toalett • Kateter - påsbyte/tömning • Orent arbete i sköljrum/desinfektionsru Utlösning av vagusreflex i svalg vilket ger illamående, låg puls, kräkning Sugen fastnar och orsakar sår eller blödningar. Infektion om samma kateter används för övre och nedre luftvägar Överdriven sugning ger ökad slemproduktio

Sugning av andningsvägar Delegering

Exempel på moment av risk • Trakestomi och trakeostomivård, • andningshjälp (BiPAP­ och CPAP­behandling), • sugning av nedre luftvägar och hjärtlung­räddning Om du endast ska besöka patient och inte utföra något vårdnära arbete behöver du hålla distans på mer än 2 meter Sugning av luftvägar. Sugning av luftvägar (Vårdhandboken) Sårhantering . Sårhandboken finns numera i dokumenthanteringssystemet Vida. Diskussionsfilm om hygienrutiner vid sårbehandling Hoppsan så fel det blev (5:56) (YouTube • Hjälp med nedre toalett • Byte av inkontinenshjälpmedel • Tömning av urinuppsamlingspåse • Omläggning av sår • Sugning i luftvägar • Hantering av smutstvätt som förorenats med kroppsvätskor • Hantering av kemikalier . Handskas rätt med handskar 2016-03-02 Smittskydd och Vårdhygie respektive borttagande av trakeostomi, sugning av sekret från djupa luftvägar via trakeostomin, handventilering, provtagning från nedre luftvägar inkl inducerat sputum. Nebulisatorbehandling är ett exempel på vårdmoment som inte bedöms som en smittförande aerosolgenererande procedur. Riskfaktorer för smittspridning Hosta och nysningar

Sugning av övre luftvägar - munhåla och trakealkanyl. CAPD - peritoinaldialys, restriktivt, individuellt och till namngiven patient. Trycksårsprofylax Kompressionsbehandling . 5. Arbetsterapeut oc Hjälp med nedre toalett Byte av inkontinenshjälpmedel Sugning av luftvägar Vid hantering av kemiska medel Handskar av Nitril ger ett bättre skydd vid hantering av cytostatika och kemiska medel. Nitril har också hög motståndskraft mot punktioner eller revor och ger en tydlig indikation om detta trots allt skulle uppstå Omläggning av sår/borttagande av förband Kontakt med blod och kroppsvätskor Beredning av läkemedel med bestående toxisk effekt Sugning av luftvägar Våta arbetsuppgifter Långa, blöta arbetsmoment Tvättning nedre toalett Kateter - påsbyte/tömning Orent arbete i sköljrum/desinfektionsru Delegerings av medicinska arbetsuppgifter Utfärdare/handläggare ed ic n s kt av rig ju ö rs Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum 2012 -10 12 Reviderad Att utföra ren sugning av nedre luftvägar genom trachestomi Namngiven patient enligt ordination Att övervaka och sköta hemventilato

Är du säker på att du vill genomföra registreringen på den här kursen - av-/påklädning - sugning av luftvägar Använd handskar vid risk för kontakt med urin, blod, avföring och sårsekret. Andra arbets-/vårdmoment Tänk efter vad omständigheterna kräver när du hjälper vårdtagare med t.ex.: - av/påklädning, påtagning stödstrumpor - ge ögondroppar - överlämnande av apo-dos - laga frukos Hantering av centrala infarter Säker praktisk läkemedelshantering Sugning av luftvägar Hantering av syrgas och inhalationer Hantering av blod och sond S-HLR € 1802 Läkemedelshantering II, 0,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd Individuell skriftlig salstentamen 4/ nedre toalett, byte av inkontinenshjälpmedel, byte av urinuppsamlingspåse, sugning av luftvägar. Undersökningshandskar av Nitril rekommenderas alltid vid direktkontakt med blod vid känd blodsmitta och vid all blodprovstagning. Huden luckras upp under en tät handske vilket ökar risken för hudbesvär

Så fungerar luftvägar och lungor - 1177 Vårdguide

Handläggning av patient med konstaterad eller misstänkt covid-19 utanför - Provtagning och/eller sugning i nedre luftvägar. - Icke invasiv ventilering (BiPAP och CPAP-behandling, behandling med hostmaskin) - Nasal högflödesbehandling, HFNO (t. ex Optiflow, AIRVO 13.2. Sugning i övre luftvägar, roterande rörelser Sug högst 5 sekunder Ventilera med rikligt oxygen innan ny sugning Vid sugning av övre och nedre luftvägar,. Hjälp med nedre personlig hygien Byte av inkontinenshjälpmedel Byte av urinuppsamlingspåse Sugning av luftvägar Omläggning av sår Munvård Handskar får aldrig desinfekteras, eftersom materialet då påverkas. Handskförpackningen bör förvaras och hanteras så att handskarna inte kontamineras. Plastförkläd Inget resultat för Sugning av övre luftvägar Startsida; Kalender; Hjälpmedelsinställninga

Sugning - YouTub

 1. av resorption av gas bakom avstängda luftvägar [1]. Med hjälp av skiktrönt-gen, datortomografi, har det dock varit möjligt att påvisa snabb uppkomst av förtätningar i nedre lungdelar under anestesi [4, 5]. I djurförsök där lungor-na tagits ut för efterföljande morfolo-gisk analys har liknande förtätningar vi
 2. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/luftvagar/sugning-av-luftvagar Källa. Vårdhandboke
 3. Fynd av Legionella anses alltid relevant. Direktmikroskopi avslöjar om provet är representativt för nedre luftvägar. Efter sammanvägning av resultat mikroskopi och mikrobiologiskt fynd svaras relevanta mikroorganismer ut med resistensmönster samt kommentar angående signifikans. Analysprincip Aerob och anaerob odling på agar-plattor
 4. PAP- och CPAP-behandling), sugning av nedre luftvägar och hjärt-lung-räddning. Stänkskydd Beroende av vilken typ av stänkskydd som finns tillgängligt kan olika kombinationer användas med samma skyddseffekt. Här listas några exempel: ­ Visir som är heltäckande för ögon, näsa och mun kombineras med munskydd klass II
 5. • Sugning av nedre luftvägar utan slutet sugsystem • Endotrakeal intubering • Endotrakeal extubering • Nasal högflödesterapi (till exempel Optiflow©) Skyddsmask 90, kan användas av leg. sjuksköterska vid provtagning av Covid-19. Referensdokument Coronaviruset SARS -CoV-1, covid 19
 6. Sugning av nedre luftvägar utan slutet sugsystem Endotrakeal intubering Endotrakeal extubering Nasal högflödesterapi (till exempel Optiflow©) Icke invasiv ventilering (BiPAP - och CPAP-behandling).
 7. PAP- och CPAP-behandling), sugning av nedre luftvägar och hjärtlung-räddning. Exempel på arbetsmoment där dropp- och stänkskydd för ansiktet kan användas: upp-hostningsprov (sputum), inhalation av nebuliserat läkemdel (aerosolen som bildas består av nebuliserat läkemedel

13.2. Sugning i övre luftvägar - ambulansengavleborg.s

spädbarn utsätts för inom vården är intubation, sugning av övre- och nedre luftvägar, ögonbottenundersökning, insättning av infarter samt artärpunktion (Lindh & Lundqvist, 2013). För spädbarn kan även borttagande av plåster och liknande moment upplevas som smärtsamma (Forsner, 2015) •Hjälp med nedre toalett • Tömning av urinuppsamlingspåse •Omläggning av sår •Sugning i luftvägar •Hantering av smutstvätt som förorenats med kroppsvätskor •Hantering av kemikalier . Exempel på situationer då vi använder handskar.

Hinder i nedre luftvägarna som kan leda till att en trakealkanyl kan behövas: Muskelsjukdomar som påverkar muskler som behövs för att orka dra ett andetag och hålla fria luftvägar. Neurologiska sjukdomar som påverkar andningen mivård, andningshjälp (BiPAP - och CPAP-behandling), sugning av nedre luftvägar och hjärt-lung-räddning, Hygienrutin Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Enheten för vårdhygien Peter Cettner 4 Giltigt fr o m Ansvarig för uppdatering Version 200428. Vid risk för nedsmutsning av händerna (såromläggning, nedre toalett) Vid direktkontakt med kroppsvätskor eller förorenat material (sugning av luftvägar, tömning av urinuppsamlingspåse) Vid provtagning eller injektion (personligt skydd) Vid användning av alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel som är uttorkand

IVA Sugrutiner i nedre luftvägar på vuxn

Godkänd av: Ingemar Qvarfordt, Universitetssjukhusö, Vårdhygien (till exempel sugning av luftvägarna, BiPAP - CPAP-behandling eller sekret-mobiliserande åtgärder från nedre luftvägar såsom inducerad sputumprovtagning) använd tillpassat FFP2- eller FFP3-klassat andningsskydd i kombination med visir • basala hygienrutiner vid, sugning av övre och nedre luftvägar, hantering av invasiva katetrar , mindre kirurgiska ingrepp och såromläggningar. • identifiera och tolka olika uttryck för smärta, medverka vid val av lämpliga strategier för att hantera och kontrollera smärta. • vätskebalans och nutrition, samt tillämpa enterala.

Fri luftväg - Star

Moment 2 (6 hp) - subkutana och intramuskulära injektioner, sugning av övre och nedre luftvägar samt tracheostomivård, syrgasbehandling, saturationsmätning, sårbehandling, dränage och suturtagning, ventrikelsond, auskultation av lungor, hjärtsängläge, kompressionsbehandling av underben, samt förflyttningsteknik Inom kommunal vård kan detta bli aktuellt vid trakeostomivård, sugning av nedre luftvägar, vid användning av ventilatorer och hemrespiratorer. Inhalation med nebulisator . Det kan inte helt uteslutas att användning av nebulisator ger upphov till en aerosol som potentiell mivård, andningshjälp (BiPAP- och CPAP-behandling), sugning av nedre luftvägar och hjärt-lung-räddning. Stänkskydd Beroende av vilken typ av stänkskydd som finns tillgängligt kan olika kombinationer använ-das med samma skyddseffekt. Här listas några exempel Sugning av nedre luftvägar . Syrgas; flödesinställning och byte av syrgastub. Venprovtagning för blodgruppering. Eventuella undantag från ovanstående ska godkännas av respektive kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska. Lokal rutin kan finnas. 9. Hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan delegeras. 9.1 Sjukskötersk

Sugning övre luftväg Flashcards Quizle

Medicinsk grundkurs - Kursnave

- Dispensering av läkemedel - Sugning av nedre luftvägar - Byte av urinkateter i komplicerade fall - Arbetsuppgifter där kunskaraven blir orimliga för medarbetare med reell kompetens men utan formell kompetens - Arbetsuppgifter där stor risk finns för att misstag och fel ska kunna uppstå, t.ex. när e • Omläggning av sår • Hjälp med nedre toalett • Byte av blöjor • Byte av urinuppsamlingspåse • Sugning av luftvägar . KVALITETSHANDBOK Version 1, 2012-01-01 Uppdaterad:2019-10-20 Sida 5 av 11 Kapitel 9 Kläder Arbetsdräkt Assistenter ska använda kortärmad klädsel.

Andningsorganen - våra övre och nedre luftvägar - YouTub

- Konsekvent tillämpning av basala hygienrutiner vid all patientvård. - Användning av steril sugkateter vid sugning av nedre luftvägar. - Vaccination av högriskpatienter för svår pneumokockinfektion. - Då det är möjligt bör Non-Invasiv-Ventilation (NIV) användas i första hand. - Tillämpa orotracheal intubation före nasal Sugning av övre luftvägar och nedre via trachealkanyl Inhalationsbehandling EKG S-HLR Blodgruppering BAS-test och blodtransfusion Läkemedelshantering Aseptik Kursens genomförande Undervisning och läraktiviteter syftar till att utveckla en fördjupad förståelse ho Färdigheter som kan tränas är t ex sugning av övre och nedre luftvägar, venpunktion och kateterisering under handledning eller på egen hand. Möjligheterna för träning styrs efter verksamheternas behov och önskemål. Simulatorer och utrustning. SimMan3G. RA-sim simulator. OCPR simulator. Nursing Anne

Lekande lätt serie - av cecily von ziegesar - låga priser

Sugning av nedre luftvägar genom tracheostomi (särskild utbildning krävs) Skötsel av tracheostomi, (särskild utbildning krävs) Venprovstagning, inte blodgrupperin Sugning av övre luftvägar och nedre via trachealkanyl Inhalationsbehandling EKG S-HLR Aseptik Sterilt arbete Blodgruppering, bastest och blodtransfusion Läkemedelshantering € Kursens genomförande Undervisning och läraktiviteter syftar till att utveckla en fördjupad förståelse ho

• Nedre toalett • Sugning av luftvägar • Såromläggning • Byte av stomi • Upptorkning av kräkning • Byte av inkontinenshjälpmedel Använd inte handskar vid moment såsom • Bäddning • Allmän omvårdnad t ex påklädning, matning etc 2.. • sugning av nedre luftvägar . 6 • vaccinationer • fastställande av en människas död • intyg för bostadsanpassning • bastest/blodgruppering och blodtransfusion Delegeringsbeslut • ska alltid vara skriftligt • ska gälla för en viss tid - högst ett år - eller för ett visst tillfäll

Region Östergötland - Sugning av övre luftväga

 1. intubering och extubering, trakeotomi, trakeostomivård, sugning av luftvägar, icke-invasiv ventilering (BiPAP- och CPAP-behandling), hjärt-lung-räddning, handventilering, provtagning från nedre luftvägar och bronkoskopi. Högfrekvent oscillatorventilation (HFOV) och högflödesbefuktad syrgasbehandling (Optiflow)
 2. Borttagande av sondaggregat inklusive spolning Stomivård Byte av platta och omläggning Syrgasbehandling Syrgasbehandling-flödesinställning Byte av mask/grimma Skötsel av syrgaskoncentrator/ syrgasutrustning Sugning av luftvägar Sugning av övre luftvägar-munhåla Sugning av nedre luftvägar via trachealkany
 3. er Migränsjukdomar: En klass handikappande, primära huvudvärkstillstånd som kännetecknas av återkommande,.
Övre luftvägarna, sugning i de övre luftvägarna omfattar

Accuvac Pro - Snabb och Effektiv Sugning av Luftvägen IM

 1. Sugning i övre luftvägar, roterande rörelser - Sug högst 5 sekunder - Ventilera med rikligt oxygen innan ny sugning - Vid sugning av övre och nedre luftvägar,.
 2. Undersökningshandskar av materialen vinyl eller nitril är att föredra. Vårdmoment med handskar - några exempel Hjälp med nedre toalett Byte av inkontinensskydd och urinuppsamlingspåse Omläggning av sår Sugning av luftvägar Injektioner och blodprovstagning Arbetskläde
 3. utsöndringar vid nedre toalett, kräkning, hantering av smutstvätt, byte av urinuppsamlingspåse, sugning av luftvägar och såromläggning . 3 (4) • Byt alltid handskar mellan varje patient samt mellan orent och rent arbete Stänkskyd
Trach,skötselråd för vårdavdelningar tracheostomi, innerkanyl
 • Hydraulisk stenspräckare.
 • Judge Dredd IMDb.
 • OSO VVB.
 • Journey planner edinburgh.
 • TNT Luleå.
 • OS guld brottning.
 • Fidget Cube sverige.
 • Fastepaket bäst i test.
 • Nike Långärmad träningströja Herr.
 • Söderberg och Partners Uppsala.
 • Halkbana Östersund.
 • Deportation meaning in telugu.
 • Vesuv Höhe.
 • Nobel Prize winners Literature.
 • Innerkudde 45x45 Åhléns.
 • Flyg till Gran Canaria från Göteborg.
 • Gymondo Account löschen.
 • Centralstationen Göteborg läge K.
 • Jaguar wwf.
 • Life Fitness spinning bike.
 • Samsung J3 2017 gebraucht.
 • Kenny Chesney.
 • Fastighetsbyrån Mönsterås.
 • Morgonrock Lexington Dam.
 • Rust what to recycle.
 • Laga glasögon Specsavers.
 • Farmarskruv Jula.
 • Patientförsäkring försäkringsbolag.
 • Letter design.
 • Healthy vegetarian recipes.
 • Water on Mars.
 • Gehaltserhöhung Prozent.
 • Lehrstellen 2020 Zürich.
 • Schnapp de Ferienwohnungen.
 • Shahrukh Khan daughter age.
 • Yamaha rx v781 nachfolger.
 • Utge.
 • Oxygen Movie Gujarati.
 • Jugador del América.
 • Sandwichmaker Ideen.
 • Loomis aktie.