Home

SKR enkäter

SKR har även beslutat att förlänga förbundets eget enkätstopp till kommuner och regioner. Det kommer att gälla åtminstone hela 2021. Undantag kommer endast att göras för ett mindre antal enkäter som bedöms vara av synnerlig vikt. Vilka berörs av förordninge SKR fortsätter att vara restriktiv med enkäter till kommuner och regioner. Av samma skäl uppmanar SKR även myndigheter att undvika enkätutskick under hösten. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att förlänga förbundets eget enkätstopp till kommuner och regioner året ut SKR:s Nationella brukarundersökningar. Välkommen, här kommer du att hitta enkäter inom ramen för SKR:s Nationella brukarundersökningar. Undersökningarna öppnar dock för deltagande först den 14.e september. Det går alltså inte att besvara någon enkät nu Tidplan för SKR:s nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten 2020 (PDF) Demoenkäter Genom demoenkäterna i portalen har brukare och personal möjlighet att se och lära sig hur webbenkätverktyget fungerar, liksom vilken typ av frågor som ställs och hur omfattande de är

Enkäter för olika verksamhetsområden i brukarundersökningen funktionshinder 2016. Enkät Boendestöd (Word) Enkät Sysselsättning SoL (Word) Enkät Boende särskild service - SoL (Word) Enkät Daglig verksamhet LSS (Word) Enkät Gruppbostad LSS (Word SKR uppmanar därför departement och myndigheter att undvika utskick av enkäter till kommuner och regioner under hela 2021. SKR har även beslutat att förlänga förbundets eget enkätstopp till kommuner och regioner. Det kommer att gälla åtminstone hela 2021 SKR; Tjänster; Statistik; Statistikinsamling, enkäter; Så här går ett samråd til SKRs nationella brukarundersökningar. Här hittar du information om Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella brukarundersökningar inom funktionshinderområdet, individ- och familjeomsorg (IFO) samt placerade barn och unga • SKR och SBA ansvarar för enkätens utformning, instruktioner till kommunerna samt att konsulterna genomför enkätundersökningen på ett likvärdigt sätt. • Kommunen bestämmer i samverkan med upphandlad konsult hur ofta utskick av enkäter ska ske, om fler kundgrupper ska mätas än företag, hur rapporteringen av resultat ska sk

ickebinära transpersoner i enkäter och undersökningar. Uppdraget har utförts i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners på varje enhet centrala. SKR har genomfört två enkäter som baseras på kända framgångsfaktorer för skolutveckling - en riktad till kommunen som huvud-man och en mindre pilotenkät riktad till förskollärare i åtta kommuner. För-hoppningen är att enkäterna ska kunna utvecklas och bli återkommand

SKR ville inför upphandlingen kunna tillhandahålla lösningar där personer med olika funktionsnedsättning ska kunna genomföra digitala enkäter och delge sina åsikter. Att få vara med och påverka och höras är något som borde vara självklart för alla För att minska arbetsbördan beslutade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tidigare i år att införa ett eget enkätstopp till kommuner och regioner. Nu förlängs stoppet av utskick året ut, och SKR uppmanar också myndigheter att i den utsträckning det går vara restriktiva med att skicka ut enkäter till kommuner och regioner området psykisk hälsa 2021-2022, tar SKR tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen fram ett frågeunderlag för redovisning av insatser som genomförs år 2021. Svaren på frågorna kommer att vara till stor hjälp för det arbete som SKR och myndigheterna gör för att följa och stödj regioner. Samtidigt gick det ut information till de personer SKR har kontakt med i kommuner och regioner så att de kunde hjälpa till med att få enkäten besvarad. Sista svarsdag var den 31 oktober. Förutom reguljära påminnelser skrevs riktade påminnelser både till dem som öppnat enkäten men inte svara

I samband med att portalen öppnas genomför Enkätfabriken och SKR ett gemensamt webb-seminarium om undersökningarna för privata aktörer. Seminariet är kostnadsfritt och genomförs den 15.e April kl. 10.00. För att delta på webinaret anmäler du dig här På den här sidan kan du hitta de postala enkäter som skickas ut. Undersökning. Vuxenenkät. Vårdnadshavarenkät. Primärvård. PV15A1-VB1PV1LV1X0000.pdf (653,9 kB) Akutmottagning. Akutmottagningar (191,6 kB) Somatik öppenvård Logga in på stödstrukturen. Det SKR har gjort är en objektiv analys av Luleå kommuns ekonomiska situation, bland annat genom intervjuer och enkäter med kommunens politiker och tjänstepersoner. Analysgruppen har även gjort en bedömning av kommunens ekonomiska förutsättningar för de närmaste fem åren

SBA och SKR ansvarar för enkätens utformning, instruktioner till kommunerna samt att konsulterna genomför enkätundersökningen på ett likvärdigt sätt. Kommunen bestämmer i samverkan med upphandlad konsult hur ofta utskick av enkäter ska ske, o Länk till SKR:s webbplats för Insikt. På SKR:s webbplats ligger nu ny information om Insiktsundersökningen 2021. Instruktioner för Insikt, inklusive området upphandling 2021 (OBS! Här finns nyheterna för 2021 samlade) Enkäter för NKI- och NUI-undersökningarna 2021; Mall för upphandling av konsult 202 börjat skicka ut enkäter på nytt.-SKR har ingen formell roll i den nationella krisorganisationen men har haft en aktiv roll i samarbetet. SKR har gjort en sammanställning över hur regioner har fördelat skyddsutrustning, läkemedel och IVA-vård mellan varandra. Emma Spak har synts i media. Gunilla lägger sammanställning på Projectplace

Statistikinsamling, enkäter SK

Myndigheter uppmanas att fortsätta undvika enkäter - SK

SKR Enkät - Enkätfabrike

 1. När enkäter används för att mäta hälsoresultat kallas de Patientrapporterade Utfallsmått, PROM (Patient reported outcome measures). SKR har startat ett utvecklingsarbete för att ta fram frågor och metoder som är anpassade till barn. Projektet kallas Barn-PREM
 2. De diskussioner som förts med myndigheterna om att bland annat avstå från eller skjuta på uppgiftsinsamlingar, speciellt enkäter, har gett vid handen att myndigheterna upplever sig låsta av regeringsuppdrag och uppdrag i regleringsbrev, som kräver uppgiftsinsamlingar för att kunna fullföljas. Läs NNRs och SKRs skrivelse här
 3. uppgiftslämnarbördan. SKR har också vid ett par tillfällen skickat skrivelser till myndigheterna med vädjan om att avstå från att skicka enkäter. Under våren hörsammades denna vädjan i större utsträckning än under hösten. SKR:s bedömning är att det totalt sett ser ut att bli samma antal enkäter i år som det varit tidigare år
 4. Med utvecklingen av den Nationella Patientenkäten (NPE) och en Gemensam Stödstruktur (GSS) för uppföljning av kvaliteten i den svenska sjukvården har SKR fått ett digitalt verktyg för effektiv vårduppföljning. Lösningen gör det möjligt för SKR att hantera både insamlande, analys och publicering av data digitalt
 5. Instruktioner för återrapportering av 2021 års överenskommelse. I enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och SKR om insatser inom området psykisk hälsa 2021-2022, har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen tillsammans med SKR tagit fram ett frågeunderlag för redovisning av insatser som genomförs år 2021

Folkhälsomyndigheten ser årligen över frågorna i undersökningens delenkäter och reviderar vid behov frågeunderlaget. Detta arbete sker i dialog med länsstyrelser och i samråd med SKR. Under strategiperioden 2016-2020 görs bara mindre förändringar av frågorna för att möjliggöra uppföljning och jämförelser över tid Enkätfabriken levererar enkätundersökningar inom offentlig-, privat-, ideell- och akademisk sektor. Vi tar hand om hela undersökningsprocessen, från utformning av enkäter, till insamling och analys. Genom prisvärda undersökningar av hög kvalitet är vårt mål att leverera undersökningar som leder till utveckling för våra kunder och samhället

Prenumerera på nyhetsbrevet som kommer ut ca 4 gånger per år. Där diskuteras det smarta samhället och morgondagens hälso-, vård- och omsorgssektor för dig som senior. Du kan även själv dela med dig av erfarenheter och kunskap i våra enkäter SKR genomför just nu inga enkäter till kommuner för att inte belasta dem ytterligare under pandemin, men man har pratat med en rad kommunstyrelseordföranden Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, undersökt ungas inflytande lokalt. Enkäten skickades i våras ut till totalt 310 kommuner och regioner. En majoritet, eller andra enkäter i för att följa arbetet med ungas inflytande Foljupp.nu; Syftet med verktyget är att olika funktioner involverade i arbetet med sociala investeringar i en kommun/region/landsting ska få en tydlig överblick av satsningarna, liksom att underlätta uppföljningen av satsningar genom att samla indikatorer, processmått, effektmått, enkäter och dokument på ett ställe Källa: SKR. Ekonomirapporten, som bygger på enkäter till ekonomichefer och ekonomidirektörer i kommuner och regioner, visar att resultatet i kommunerna i år ser ut att landa på cirka 30 miljarder kronor och för regionernas del på knappt 9 miljarder kronor

Brukarundersökningar 2020, anmäl deltagande SK

Enkäter 2016 SK

 1. ska belastningen på kommuner och regioner med anledning av covid-19-pande
 2. Ja, SKR erbjuder genomgång av webbverktyget via Skype (tar ca 1,5 tim). Eftersom vi inte vill att en och samma kontaktperson i företagen ska få för många enkäter så sätts de som fått en enkät i karantän under 180 dagar - inga fler enkäter under den perioden skickas då ut till den personen
 3. 1 januari 2020 förstärks FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen, i svensk lag. Det stärker barnets rätt att komma till tals och bli lyssnad till i alla frågor som berör det. För att möta detta har SKR under 2019 inlett ett arbete för att utveckla Nationell Patientenkät med frågor och metoder som är anpassade för barn
 4. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) Frågeställningarna i enkäten har tagits fram av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) tillsammans med en referensgrupp med representanter för kommuner och regioner, samt även experter på enkäter

Samråd vid statistikinsamling från kommuner och regioner - SK

 1. en tremånadersperiod har fått upp till sex enkäter med snarlika frågor från olika aktörer. I den mån det går, försök som huvudman att samordna de undersökningar som riktas till eleverna. Ett tillfälle att ta ett samlat grepp för hur undersökningar hanteras är när det är dags att förnya avtal med utbildningsanordnare
 2. era debattflödet, där filosofiprofessor Torbjörn Tännsjö anser att vården i första hand ska rädda de unga och Kommunals ordförande Tobias Baudin pekar på hemtjänstens viktiga roll när smittspridningen ska hejdas
 3. Instruktioner för enkäter för funktionsområdet i SKR. Videon är för de som jobbar i Stockholm Stad
"Låt pragmatism gå före paragrafrytteri" | Dagens Samhälle

Enligt enkäter som gjorts med ekonomichefer och -direktörer verkar det övergripande resultatet för 2020 landa på ca 30 miljarder kr, motsvarande ca 5 procent av skatter och bidrag, för kommunerna och på ca 9 miljarder kr, motsvarande ca 3 procent av skatter och bidrag, för regionerna. Det är mycket höga siffror totalundersökning och omfattade två enkäter, en till socialtjänstförvaltning och en till utbildningsförvaltning, i samtliga 290 kommuner. Socialtjänst respektive skol-/utbildningsförvaltning har svarat på frågor utifrån situationen i den egna förvaltningen, för tidsperioden januari till och med december 2019 Innehåll: Generella effekter för kulturlivet, Konstnärers villkor, Stockholmsregionens kulturliv, Regionala enkäter, Region Stockholms åtgärder hittills, Stockholms stad och regeringens åtgärder, andra regioners årgärder, SKR och övriga initiativ

Inspelen har inhämtats via enkäter och intervjuer , vilket beskrivs närmare i det här kapitlet. 2.1 Enkäter Det finns ingen given sändlista eller beskrivning av vilka aktörer som har uppdrag SKR, genomfört ett antal intervjuer med företrädare för kommuner erna, enligt rekommendationer från SKR, avstått från att skicka ut enkäter osv. Myndigheterna har trots detta noterat, i kontakterna med de regionala suicidpreventionssamordnarna i deras nationella nätverk, att det suicid- förebyggande arbetet har fått större uppmärksamhet på regional nivå 900-1 000 enkäter skickas ut varje dag och svarsfrekvensen är god. Det finns även möjlighet att lämna fritextsvar i varje enkät. Syftet med Graviditetsenkäten är att utveckla vårdkedjan före-under-efter graviditet. Som ett stöd för verksamheterna inom vårdkedjan erbjuder SKR en utbildning i att leda utvecklingsarbete Checklistan innehåller frågor om den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid distansarbete. Frågorna fokuserar på kontorsarbete som inte utförs i arbetsgivarens egna lokaler. Checklistan kan användas som ett hjälpmedel för ansvarig chef att undersöka arbetsförhållandena för hela arbetsgruppen, verksamheten och företaget när arbetstagarna arbetar på distans

första året som dessa enkäter används då SKR har bytt leverantör. Enkäterna är grundanpassade till personer med kognitiv funktionsnedsättning. Bild- och ljudstöd underlättar för brukaren att svara på enkäten (se bild 1). Bild 1. Enkät med text, tal och pictogrambilder som används i den nationella brukarundersökningen Skr. 2015/16:164 4 Kompetensen är låg inom myndigheterna. Utbildningsnivån för att utreda it-relaterad brottslighet är relativt sett låg inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Riksrevisionens enkät visar också att de utbildningar som finns inom myndigheterna inom it-området inte är till-räckliga I Sverige bjuds sedan 2015 brukare inom socialtjänstens funktionshinderområde in till en nationell webbaserad brukarundersökning, samordnad av SKR, för att lyfta fram brukarnas uppfattning om kvaliteten på det tillhandahållna stödet. År 2019 deltog 151 av Sveriges 290 kommuner i undersökningen och drygt 26 000 enkäter besvarades

Löpande insikt är SKR:s och SBA:s undersökning för att mäta företagens upplevelse av kommunens myndighetsservice. 188 kommuner och 17 förbund/gemensamma förvaltningar har genomfört Nöjd Kund Index, om hur företagen uppfattar den kommunala myndighetsutövningen. Totalt har närmare 52 000 enkäter besvarats SKR uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd strukturerat i verksamhetsutveckling för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Socialstyrelsen genomför två enkäter inom funktionshindersområdet:. Kommunens kvalitet i korthet, KKiK genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, medan Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB. I vår interna uppföljning kontrollerar vi årligen resultatet mot våra egna mål. Resultatet presenteras i kommunens årsredovisning SKR har ett samarbetsavtal med företaget Neonova som tillhandahåller webbenkätverktyget Pict-O-Stat. Verksamhetsområden. Svedala kommun mäter inom följande områden: Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad ; Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS ; Samtliga enkäter gäller utförandedelen i respektive verksamhet. Varje enkät omfattar.

Enkät till gravida och nyblivna mammor. För första gången ska gravida och nyblivna mammors upplevelser av vården kartläggas. Genom Graviditetsenkäten kan kvinnor som föder barn svara på frågor om vad de tycker om vården och hur de upplever sin egen hälsa med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning - Arbetsförmedlingens styrning, Till exempel visar enkäter och intervjuer att det internt sällan finns budgetbegränsningar och att arbetsförmedlarna i liten utsträckning känner till kostnaden för insatsen när de anvisar

Så här går ett samråd till SK

Båda bygger på på enkäter bland lokala företagare. Svenskt näringsliv har frågat företagare i allmänhet medan SKR riktar sig till företagare med erfarenhet av kontakter med kommunen Ofta handlar det om det som jag redan skrivit om som Graeberskt: när arbetet stannar vid dokument som skrivs, mallar som fylls i, enkäter som besvaras och engångsutbildningar som inte leder till någon djupare kunskap förts om överlappande utvecklingsarbeten samt deras arbete med enkäter till verksamheter inför tillsyn. En stor del i genomförandet har varit dialogmöten med externa aktörer som representerar verksamheterna. SKR, Vårdföretagarna, Famna och Svenska Vård har fått möjlighet att ge synpunkter på de förslag på indikator PROM-enkäter kan finnas med i Min vårdplan tills dess att samma enkät finns på INCA. Vilka PROM-enkäter som eventuellt finns med i Min vårdplan beror på förutsättningar för de olika diagnoserna. Om verksamheten väljer att inte använda sig av IPÖ kan PROM-enkäter distribueras via Min vårdplan Enkäter har inte sänts till enskilda boenden eller hemtjänstverksamheter. (SKR) har dock tol-kat bestämmelserna som att den praktiska konsekvensen blir att arbets-givaren ska tillhandahålla arbetskläderna. Syftet med uppdraget till Socialstyrelsen är därför att kartlägga hur det faktiskt ser ut runt om i

SKRs nationella brukarundersökningar - Enkätfabrike

Resultaten för indikatorerna bygger på uppgifter hämtade från statistik, olika register och från enkäter till landets kommuner och enskilda verksamheter. Jämförelserna är ett av flera underlag för verksamhetsutveckling. SKR, och i samråd med Vårdföretagarna och Famna enkäter ställda till barn och elever och/eller vårdnadshavare av skolan eller andra berörda instanser; närvarostatistik; ärenden som inkommit till enhet/huvudman i form av t.ex anmälan av kränkande behandling, SKR har tagit fram webbplatsen för Nationellt programområde psykisk hälsa Ett verktyg framtaget i samarbete mellan SKR och flertalet aktörer från socialtjänstens värld. LIKA för socialtjänsten är ett självskattningsverktyg där ni skattar hur långt er verksamhet kommit inom sin digitalisering inom områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning Syftet är att skapa en nationell forskningspersonenkät. Resultatet från sammanställda enkäter kan ge statistikunderlag till förbättringsarbete på forskningskliniker och möjliggöra anpassningar av studier efter deltagarnas behov Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap

 1. Här samlas länkar till indikatorer för Sveriges miljömål. Indikatorer för Sveriges miljömål För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen. Indikatorerna inom miljömålssystemet visar förändringar i faktorer som är viktiga för uppföljningen av miljömålen. De är ett urval indikatorer som är till hjälp för.
 2. sta enhet upp till central nivå löper en röd tråd, och den heter HME - Hållbart MedarbetarEngagemang. - Arbetsmiljö blir ofta ett sidospår i en verksamhet. Hos oss är det numera ett huvudspår, säger Anders Westlund, HR-specialist på Landstinget Gävleborg
 3. Analyserade enkäter. Dan Lundgrens studier bygger på ledarskaps-, medarbetar- och brukarenkäter i Jönköpings kommun. Han har främst analyserat svar från cirka 1 100 undersköterskor på särskilda boenden och 400 undersköterskor inom hemtjänsten. Till vardags är Dan Lundgren utvecklingsledare inom socialtjänsten i Jönköping
 4. Här brister många ledare, enligt många enkäter och undersökningar. Medarbetare skattar generellt sina chefer lågt på tydlighet och transparens. Ledare å sin sida talar om frustrationen över att inte ha tydliga riktningar att förmedla eller besked att ge
 5. ska eller ta bort risker och att sedan följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa

Nytt ramavtal med SKR - Enkätfabrike

 1. Mäta patienters/närståendes/personals upplevelser av vården genom enkäter. Statistik och rapport, skapa visuell och inspirerande statistik som integrerar förbättringsidé, PDSA och enkätsvar kopplat till verksamhetens mål på en tidsaxel. Hämta inspiration genom att se andra arbetsplatsers förbättringsarbete. Så här kommer du igån
 2. Vi har tagit fram ett antal digitala stöd och verktygsbanker för olika områden inom arbetet med psykisk hälsa. I verktygsbankerna kan du söka och dela med dig av specifikt material för området
 3. SKR pausar Öppna jämförelser kollektivtrafik. SKR:s Öppna jämförelser kollektivtrafik tar en paus. SKR:s Öppna jämförelser kollektivtrafik tar en paus fram till 2020. Fram till dess kommer fokus att ligga på kvalitetsutveckling, för att få uppgifterna i kommande jämförelser mer rättvisande

Myndigheter bör fortsätta undvika enkäter till kommunern

Kunskapscentrumet är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne och bedömer det aktuella kunskapsläget inom området. Kunskapscentrum, förkortat KAAK erbjuder stöd till hälso- och sjukvården i Skåne SKR listar övergripande förändrings krafter såsom globalisering, demografi, klimat, lämnades 98 enkäter ut och 41 svar inkom. Av de 41 personer som svarade på . 8 (23) 8 (23) enkäten var 44 % kvinnor och 54 % män, 2 % (en person) angav inget svar gällande kön SKR använder ett ärendehanteringssystem för effektiva processer för dig som behöver rådgivning och service. Vill du inte lämna dina personuppgifter går det bra att ringa oss i stället på telefon 08 452 70 00. Det går också bra att kontakta oss om du vill att dina personuppgifter gallras i systemet. https://skr.se/dataskydd Avtalet, som tecknas mellan Läkarförbundet och SKR / Sobona, reglerar lön och övriga anställningsvillkor för läkare som arbetar för regioner. Vi säger upp avtalet i december 2019 i samband med att vi lämnar vårt yrkande till SKR. Det innebär att ett nytt kollektivavtal ska förhandlas fram Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har genom Psynk - Uppdrag Psykisk hälsa finansierat och stöttat utvecklingen av frågeformuläret. Målgrupp. Barn och ungdomar 13-18 år som deltar i öppenvårdsbehandling för psykisk ohälsa. Syfte

SKR Privat - Enkätfabrike

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2021-01-27, § 13, dnr. KS 351/20 Gäller från och med 2021-01-27 Styrdokumen Kontaktuppgifter. Ta i första hand kontakt med kontaktpersonerna i regionerna, se lista till höger i menyraden. Där finns även kontaktuppgifter till undersökningsleverantörerna för frågor som gäller dem

Kvalitetsbevis i handen! | SkolmatSverige

Enkäter - Startsid

Innehåll: Generella effekter för kulturlivet, Konstnärers villkor, Stockholmsregionens kulturliv, Regionala enkäter, Region Stockholms åtgärder hittills, Stockholms stad och regeringens åtgärder, andra regioners åtgärder, SKR och övriga initiativ Enkäter - kartlägga församlingens syn För att få en bättre överblick så kan det vara bra att kolla upp hur det ser ut med synen på diakoni idag. Det kan göras med intervjuer och enkäter: • Man kan börja arbetet med att kartlägga vad församlingen som helhet har för syn på diakoni

Att bibehålla psykisk hälsa hos äldre Regionala skillnader - struktur & kultur 25 september 2020 helena.henningson@skr.s Enkäter till ett urval av kommuner samt till RSS Fördjupade intervjuer Referensgrupper med RSS, sakkunniga och brukarrepresentanter SKR, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Folkhälsomyndigheten, E-hälsomyndigheten samt Forte

Strängnäs kommun är bättre än kommunhuset – Ekuriren

Straffa inte kommuner och regioner för att de gör allt för att lösa en exceptionell situation. Att rädda liv och skydda verksamheter är viktigare än att hålla hårt i regelboken, skriver SKR:s ordförande Anders Knape I SKR:s juridiska PM står bland annat att alla inlägg som publiceras via sociala medier är att betrakta som allmän handling, och att de därmed ska kunna tas fram på begäran. Men ni behöver inte diarieföra allt material. SKR bedömer att så länge det inte rör sig om handlingar som omfattas av sekretess behöver de inte registreras Som komplement har Region Blekinge skickat ut enkäter till offentliga och privata utbildningsanordnare och vård- och omsorgsarbetsgivare i Blekinge. Upattningen av behovet SKR bedömer att behovsökningarna står för 200 000 av det totala rekryteringsbehovet Beskrivning Seniorboken - Senior i det smarta samhället. En bok där omvärldsfakta blandas med seniorfakta från enkäter och seminarier för att bidra med underlag till temat Om boende, konsumtion, vård och omsorg i en ny tid. Vad behöver seniorer veta om de stora förändringar som sker i utvecklingen av det smarta samhället?Förändringar som kommer att påverka allt och alla, förr. Har man haft fler ärenden än ett kan man alltså få fler utskick av enkäter. Delresultatet för Västerviks kommun ser överlag positiva ut och samlande aggregerade indexbetyget nöjd kund-index NKI landar på 70,1 av 100 och betyg mellan 70 och 80 anses högt i SKR:s egen gradering

En uppföljning av satsningen på insatser för kvinnorsKvalitetsresultat grundskolan – AcadeMedia Utbildning

Resulta

Hur mäter man kön och ställer frågan på ett inkluderande sätt i en undersökning? Statistikmyndigheten SCB har nu tagit fram ett stödmaterial till offentliga aktörer som vill inkludera binära och icke-binära transpersoner i enkäter och undersökningar Föreningen NNS är intresseorganisation för samordningsförbund. Vårt ändamål är att vara språkrör för samt, i nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden

SKR-analysen: God prognos för Luleås ekonomi - Vårt Lule

Skicka epost. regionalutveckling@regionorebrolan.se. Att tänka på om du vill kontakta oss via e-post. Information som sänds med e-post hanteras enligt samma offentlighets- och sekretessregler som för post via brev. Det betyder att de handlingar som kommer in är allmänna och diarieförs enligt gällande regler och bevaras för framtiden Vägledningen har tagits fram i samverkan med bland andra länsstyrelserna, Brottsförebyggandet rådet (Brå), Polismyndigheten och Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Forskaren Vania Ceccato vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), har bidragit med en kartläggning av svensk och internationell forskning med fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder

Insikt - Star

Kollegiala samtal i grupp är bra för den psykiska hälsan. Det visar en ny studie av samtalsgrupper inom kommuner och landsting. Utmattning, depression och ångest minskade bland dem som deltog i gruppsamtal på jobbet Skr. 2015/16:76 4 2 Kvalitetssäkring av högre utbildning 2.1 Kvalitetssäkring i Sverige 2.1.1 Nuvarande system för kvalitetssäkring Sedan början av 1990-talet finns det ett nationellt system för kvalitets Varje år kommer ungefär 150 enkäter gå ut till företagare runt om i Hylte kommun. Bakom undersökningen Insikt står Sveriges kommuner och landsting (SKR), som också kommer sammanställa en jämförelse mellan landets kommuner SKL företräder medlemmarnas intressen genom kontakter med regering, riksdag och statliga myndigheter. Genom intressebevakning arbetar vi för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som internationellt De främsta målen med Falu kommuns intranät var att få ett tillgängligt, tillförlitligt och effektivt verktyg i vardagen. Deras nya digitala arbetsplats Insidan är navet som minskar stressen. Där når medarbetarna allt utan att behöva hålla koll på olika system eller inloggningsuppgifter

Rapport från SKR Svenska palliativregistre

Tillsammans mot brott (Skr 2016/17:126), som regeringen lanserade i samband med Brås konferens Råd för framtiden 2017. Underlaget till rapporten kommer från omvärlds­ bevakning, enkäter, Brås utvecklingsarbete, nät­ verksträffar med länsstyrelserna, en kartläggning av nationell nätverksstruktur, Brås tidigare inventeringa Ing-Marie Wieselgren SKR Lisa Minell SKR Sara Wiklund Cardell SLL Kirsi Laitinen Kennerbäck Socialstyrelsen Sara Lundgren Socialstyrelsen Björn work shops och enkäter) formulerades 20 prioriterade teman och områden, som vi valt att kalla delarenor (var god se nästa sida för en översikt av samtliga delarenor)

Kvalitetsarbete skola och förskola - Orust kommu

SKR har därför tagit initiativ till en Kraftsamling för psykisk hälsa, intervjuer, workshops och enkäter) formulerades 20 prioriterade teman och områden, som vi valt att kalla delarenor (var god se nästa sida för en översikt av samtliga delarenor)

 • RC båt El.
 • Skadestånd diskriminering.
 • Lean On.
 • Cube Cross Trekking Damen.
 • Risgrynsgröt med saffran.
 • Southern cabbage recipes.
 • Romanov family Anastasia.
 • ICA Potatismos färdig.
 • Mjs julbord.
 • Surfshark.
 • Ulrika, Linköpings kommun.
 • 4sound udsalg.
 • Klassisk klocka dam.
 • WhatsApp Profilbild Screenshot 2020.
 • Storbritannien EES brexit.
 • Simma 3 km tid.
 • Jordärtskocka insulin.
 • Duvblomma.
 • Vinegar eels.
 • Villamaskinisten Kungsbacka.
 • Chinesischer Geldbaum Blüte.
 • Gränssnitt svarar inte.
 • Dermaroller Douglas.
 • Minecraft indir.
 • M Kopia.
 • Utm koordinater eksempel.
 • Bankeryd centrum.
 • Good Guys Karlstad meny.
 • Novellanalys frågor.
 • Nike Långärmad träningströja Herr.
 • Daryl Hannah früher.
 • Amin Afghanistan 1979.
 • Använd lektionen på ett smartare sätt.
 • Lindas Lantliga bäddsockor.
 • Stör ej Samsung.
 • Kiss the rain Twilight.
 • Cain Supernatural.
 • Vevlingestrand program 2020.
 • SSO.
 • The Bureau season 3 UK release date.
 • Arbetstidsförkortning Byggnads.