Home

Artfakta bin

ArtDatabanken har publicerat en bestämningsnyckel till alla släkten av svenska bin. I flera fall, då släktet bara innehåller en enda art, kan även arter nycklas ut. Sedan tidigare har också nycklar till smalbin och citronbin publicerats. Därmed kan man nu artbestämma en ansenlig del av den svenska bifaunan Artfakta är platsen som samlar relevant information om våra arter. Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma

Nyckel till släkten av svenska bin SLU Artdatabanke

Artfakta från SLU Artdatabanke

 1. I Artfakta finns fakta om arternas status, levnadssätt, utbredning och kännetecken, men också verktyg för att kunna hitta rätt art och rapportera artobservationer till Artportalen. I Artfakta finns verktyg för naturvård, artbestämning och rapportering
 2. Läs om arternas kännetecken, utbredning och ekologi. Hitta rätt art genom att jämföra fakta, bilder och ljud eller använda en artnyckel
 3. stone släkten av vilda bin. Dessutom ger ofta växter en bra ledtråd till [

Sandbin (Artfakta, SLU Artdatabanken) Citronbin (Artfakta, SLU Artdatabanken) Smalbin (Artfakta, SLU Artdatabanken) Fibblebin (Artfakta, SLU Artdatabanken) Humlesidan (Svenska vildbiprojektet ) Sveriges humlor (Jonas Myrenås) ‍ Webbsidor. Natursidans guide till Sveriges vanligaste humlor (Erik Hansson) Facebook-grupper. Vi som gillar bin och. Klinttapetserarbi (Megachile pyrenaea) är en art i överfamiljen bin och familjen buksamlarbin. Utseende. Kroppen är i huvudsak svart med ljusare, grå till brun behåring. Tergiterna (bakkroppssegmenten) har på sidorna tämligen breda. Pälsbin är solitärt levande bin som bygger sina bon i gångar som de själv gräver i sandig mark, i branter eller murar eller i murken ved. [2] Äggen läggs i celler i slutet på sidogångar. Cellerna hålles ihop med ett desinficerande körtelsekret. I varje cell lägger honan ett ägg på en klump av nektar och pollen som tjänar som honung Solitära bin - ofarliga, värdefulla och hotade Pansarbin, solbin, filtbin och ullbin är alla solitära bin. En grupp som till skillnad från honungsbiet inte är honungsproducerande och inte lever i samhällen. De är oerhört värdefulla pollinatörer. Tillsammans med hungersteklar finns nu nya nycklar till dessa släkten i Artfakta

Solitära bin - ofarliga, värdefulla och hotade SLU

Skola Naturfalken i skolan - artfakta Naturfalken i skolan - artfakta Korta fakta om 48 arter samt tips på ledtrådar för att locka fram artnamnet hittar du här Sandbina lever liksom andra bin av nektar; dessutom samlar de pollen som näring åt larverna. Inom släktet finns både oligolektiska arter, som är specialiserade på arter inom en och samma växtfamilj, och polylektiska arter, som födomässigt är generalister. [1] De svenska arterna är dock i allmänhet oligolektiska. [3] Biet stångar in huvudet i ännu en nektarlös blomma. Pollenklumparna dunsar mot den väntande pistillen och befruktningen är ett faktum. Göknycklarnas bedrägeri har lyckats än en gång. Artfakta. Våra trakter har varit bebodda länge

Natursidans guide till vilda bin Natursida

Av de ca 300 bin som setts i Sverige utgör humlorna ett 40-tal. En del av dem finns enbart i fjällvärlden, andra är mycket sällsynta och ytterligare några är knutna till särskilda miljöer. Av de 20-30 arter humlor som under 2010-talet rapporterats i Skåne kan de allra flesta någon gång besöka trädgårdar, odlingslotter, balkonglådor eller liknande Artfakta. Intervjuerna har gjorts med experter på kommunnivå och med forskare i Vilda bin har stor betydelse främst för frukt, bär och vissa proteingrödor, grödor som enligt Smith2 är viktiga för en sund kosthållning. För vissa grödor, såsom rödklöver Bin, humlor, fjärilar och andra insekter behöver växterna för att leva och växterna är fina att titta på. Vi människor behöver i vår tur bin, humlor, fjärilar och andra insekter för att leva. Lämna en bit gräsmatta oklippt och låt det bli en äng så gör du en insats WWW.SKOGSSTYRELSEN.SE Författare: Jonas Grahn, Martin Tjernberg och Mikael Svensson, ArtDatabanken. Bivråk 2019-05-23 Bland rovfåglar är bivråk mycket avvikande eftersom den föder upp sina unga

Om du ska föra ut bin från Sverige till något annat EU-land eller till Norge ska du dels vara registrerad, dels kunna visa att bina inte bär på amerikansk yngelröta. Om du för ut bin och humlor till länder utanför EU, gäller även mottagarlandets regler. Du som för ut bin från Sverige står för alla kostnader Artfakta Översiktlig morfologisk beskrivning Beskrivning av arten Havsmurarbi (Osmia maritima Friese, 1885) är ett centimeterstort solitärt bi, som hör till familjen buksamlarbin (Megachilidae). Familjen har i Sverige 51 arter. Honorna inom denna familj samlar, som namnet antyder, pollen på undersidan av bakkroppen Ekologi. Gökbin är boparasiter och lägger sina ägg i bon av sandbin, fibblebin, blomsterbin eller långhornsbin. [2] Man kan se dem flyga över marken och leta efter bon av dessa bin [3].Honan lägger ett ägg i en larvcell som värdhonan redan har lagt ett ägg i och fyllt med näring [1].När larven kläcks äter den först upp värdlarven och lever sedan av den insamlade näringen [1] Sammetsgeting (Vespa velutina nigrithorax). Sammetsgetingen är en bålgetingart från Asien som bland annat äter honungsbin. Den kan spridas långa sträckor och ökar i antal mycket snabbt där den etablerat sig. Risken att den tar sig till norra Europa och Sverige är stor

bina med nektar, vilket fungerar som flygbränsle. Ungefär en fjärdedel av de svenska solitärbina samlar endast pollen från en eller fåtal växter. artfakta.artdatabanken.se ArtDatabanken har även en digital bestämningsnyckel för vissa grupper av bin Namn Årtal Titel Användning ; Nilsson & Cederberg: 2004: Lista över svenska bin och humlor. Källa: Scheuchl, E Bin och humlor Böcker: Sveriges Artfakta är ju suverän, men det är så många vanliga arter som inte har så mycket information där. Men jag ska kolla på det. Reply. Håkan Ljungberg 9 mars, 2018 at 14:04. Jo, det är riktigt, tyvärr. Man måste nästan veta var det finns bilder och annan info Namn Årtal Titel Användning ; Nilsson & Cederberg: 2004: Lista över svenska bin och humlor. Källa: Schmid-Egger & Scheuch Pollineringen i Sverige är framförallt beroende av vilda bin, humlor och andra steklar, dag- och nattfjärilar, blomflugor och andra flugor samt skalbaggar. Om du vill fördjupa kunskapen om dessa arter finns mycket att hitta på Artdatabanken och den relaterade sidan Artfakta. Nedan finns även länkar till broschyrer med mera

Namn Årtal Titel Användning ; Nilsson & Cederberg: 2004: Lista över svenska bin och humlor. Källa: Schwarz, M., Gusenleitner, F., Westrich, P. & Dathe, H.H Exempel på grupper som vi arbetar med just nu är lungsnäckor, storkräftor, nattsländor och bin. När kommer nästa volym? Det material vi tar fram publiceras successivt digitalt. Vi arbetar med att ta fram fakta för mindre artgrupper parallellt med det att vi tar fram fakta för kommande böcker Nu ska det bli lättare att ta reda på vad fjärilen, blomman eller mossan heter - med den digitala Artnyckeln Inventeringen gäller främst litet större träd, som behöver bevaras och utgör en viktig födobas för vilda bin och andra insekter under våren. Gör en insats och delta i arbetet genom att bli rapportör på Artfakta. För dig som redan rapporterar fåglar eller växter i Artportalen går det bra att lägga in observationerna där Murarbin (Osmia) är ett släkte solitära bin i familjen buksamlarbin.Även släktet Hoplosmia har det svenska namnet murarbin

Inför framtagandet av rödlista 2020 efterlyser ArtDatabanken data från organisationer, forskare och kunniga privatpersoner Fruktsandbi (Andrena gravida) är en art i insektsordningen steklar som tillhör överfamiljen bin och familjen grävbin

De vanligaste bina Hjälp bin

 1. Biet gräver sig igenom den tunna kalken för att bygga bo i lera som vi traditionellt murat med. Nu, med moderna bruk, så har biet allt svårare att finns boplatser. Det man kan göra som husägare i områden där biet fortfarande finns är att använda traditionella byggmetoder där det passar eller anlägga ett litet hotell för bina
 2. Källa: Artfakta.se. Dessutom är Artfakta ett väldigt bra hjälpmedel för att hitta fram till rätt art. Om man t.ex. ser en fjäril som man inte är säker på kan man prova sig fram genom informationen i Artfakta, som bland annat är organiserat på ett smart, systematiskt sätt. Sprid glädjen och viljan att skydda nature
 3. ARTFAKTA 9 Översiktlig morfologisk beskrivning 9 Beskrivning av arten 9 Underarter och variteter 9 Förväxlingsarter 10 Bevaranderelevant genetik 10 t.ex. för de för vilda bin i ängar och insekter på stäppartad torräng där flera av åtgärderna är liknande de för svartpälsbi
 4. bin Klassificering Rot Biota , Rike Animalia , Stam Arthropoda , Understam Hexapoda , Klass Insecta , Ordning Hymenoptera , Underordning Apocrita , Infraordning Aculeat

Nyckel till väldoftande citronbin med typisk ansiktsmask

Åk 4-6 ca 90-120 min BI, BL, SV Den här lektionen handlar om att få upp ögonen för den artrikedomen som finns i den svenska skogen, genom exemplet insekter. Eleverna fördjupar sig i en specifik insekt och lär sig bland annat om deras anatomi, förekomst och särart Maskrosen är mycket viktig mat för bin och andra insekter nu. Om du absolut vill ta bort maskrosorna dem så låt dem få blomma först så att det mycket näringsrika pollenet som har ett högt biologiskt värde och också den mycket näringsrika nektarn kan få bli mat för insekterna Nästan 100 arter vilda bin finns idag med på Artdatabankens lista över rödlistade arter. Utan bina hotas pollineringen av våra grödor som till exempel raps, klöver, frukt och bär Temat för kvällen blir biologisk mångfald och fokus på vilda bin. Tillsammans kommer vi att bygga bihotell av lite olika slag, inklusive några av vassrör. Tips till den nyfikna: Gå till Artfakta.se och sök på eksnabbvinge! Publicerat den juli 4, 2020 juli 4, 2020 Kategorier Allmänt Primär sidopanel Senaste inläggen

Stortapetserarbi - Biosfärområde Kristianstads Vattenrik

Artfakta SLU Artdatabanke

En av vår tids viktigaste frågor är att minska utarmandet av den biologiska mångfalden. I samband med FN:s internationella dag för biologisk mångfald - 22 maj - vill SLU bidra till att uppmärksamma.. Uppfödning av bredbandad ekbarkbock på Nordens Ark. Nordens Ark har fått till uppgift att utveckla lämpliga uppfödningsmetoder för den bredbandade ekbarkbocken Väddklinten, som ska vara den huvudsakliga pollenkällan i Sverige, gynnas av markstörning vilket minskat med det storskaliga jordbruket i Skåne och Blekinge. När antalet blommor har minskat så har konkurrensen om dem ökat. Och möjligen har klintmurarbiet förlorat kampen om födan mot andra bin och humlor. Källor: Artfakta från. Bin säger vi, och tänker då oftast på det vanliga honungsbiet. Man glömmer då lätt att det finns många fler arter, ofta ganska olika varandra, både vad det gäller utseende och levnadsmönster. Bara här i Sverige finns det bortåt 300 klassificerade arter (20 000 i hela världen, indelade i sju familjer och drygt 400 släkten) Flera arter gynnas av mosaikmarkernas blomrikedom och det vindskydd och därmed den värme som de skapar. Det gäller särskilt insektsgrupper som bin, fjärilar och gräshoppor. Men även många andra arter trivs här

Lär dig känna igen Sveriges vildbin - Rikare trädgår

Artfakta, rödlistning, Svenska artprojektet. naturtyper. SLU. Svenska artprojektet. Idén föddes 19 november 1999. Miljöminister Kjell Larsson och samarbetspartierna insåg direkt projektets värde. Medel beslutades med vårbudgeten 2001. Bin. Spindlar 1. Storkräftor Program Biologisk mångfald ska följa och analysera situationen för biologisk mångfald. Resultaten ska stödja arbetet med berörda svenska miljömål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, EU:s habitat- och fågeldirektiv och andra internationella åtaganden Humlepälsbi. Foto: Björn Cederberg. Humlepälsbiet är en av Sveriges mest hotade biarter. Det finns bara på några få platser i landet. Nu har ett åtgärdsprogram för att rädda biet nått stora framgångar och biet har kunnat etablera sig på nya platser Artkort och artfakta Här hittar du 48 artkort att skriva ut, dela eller visa på tavlan, ett häfte med ledtrådar och fakta om varje art samt mall för att skapa egna artkort. Testa era artkunskaper! - underla

Länksamling för hjälp med artbestämning - Biologg Blog

Nordiskt bi (Apis mellifera mellifera) är en naturlig underart till honungsbiet, den är mörk till färgen och lite större än andra biraser.Arten lever tillsammans i stora grupper med 200-1000 drönare, 30 000-60 000 arbetsbin och en drottning. Drottningen parar sig bara en gång i livet och lägger då ca 150 000 ägg från februari till augusti - Rädda bina (Naturskyddsföreningen) - Tagga ett bi (Nordens Ark) Bina har en mycket viktig funktion så här på våren då de är av våra viktigaste pollinatörer. Bin tillhör insektsordningen steklar. De lever av nektar och pollen och spelar därmed en stor roll för blommande växters pollinering

Klinttapetserarbi - Wikipedi

 1. Humlorna flyger vid lägre temperatur, +10°C, bin behöver +15°C. Det innebär bland annat att de flyger tidigare på morgonen och senare på kvällen.Humlorna klarar också starkare vind än bin, som inte vill ha vind över 25 km/h. (7 m/sek) Vissa humlearter har längre sugsnabel än bin, dvs de kommer åt nektar i blommor som är djupare
 2. I artrika vägkanter finns ofta hävdberoende växter, som behöver skötsel eller störning, såsom slåttergubbe, slåtterfibbla, liten blåklocka och darrgräs. Bland de födosökande insekterna finns vilda bin, såsom väddsandbi och guldsandbi, samt fjärilar, såsom större pärlemorfjäril och olika bastardsvärmare
 3. Målet med projektet Blommor för Bin är att etablera så kallad bifodergröda på 1 000 hektar icke produktiv åkermark innan 2020 i ett samarbete med lantbrukare i framför allt södra Sverige. Bifodergrödan ska främst erbjuda humlor och andra vilda bin pollen och nektar men fler organismgrupper gynnas av åtgärden, såsom fjärilar och fåglar
 4. Skapa boplatser åt marklevande bin från Jordbruksverkets. Rödlistade arter och naturvård i sand- och grustäkter från ArtDatatabanken SLU. Temablad Natur - Sandmiljöer på Trafikverkets webbplats. Mer information och fler bilder för flera av arterna finns på Artfakta från SLU Artdatabanken. Artfakta.s
 5. Hotade djur, växter och svampar kan skyddas i naturreservat eller genom fridlysning. Vissa arter är så hotade att det skyddet inte räcker, för dessa arter finns speciella åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen tas fram nationellt av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
 6. Rödlistade djur 2021. Uppdaterad 28 juli 2017 Publicerad 28 juli 2017.Skåne är Sveriges artrikaste län, men också det län med flest rödlistade djur och växter På Artdatabankens webbplats kan du söka bland alla rödlistade arter utifrån art, organismgrupp, landskapstyp, naturvårdslistor eller kategori

Bin, vildbin, getingar - Naturhistoriska riksmusee . Jin Qian Cao Alcohol-Free Liquid Extract, Jin Qian Cao (Lysimachia Christinae) Dried Herb Glycerite Herbal Supplement 2 oz 4.6 out of 5 stars 28 $22.95 $ 22 . 95 ($11.48/Fl Oz Praktlysingen (Lysimachia punctata) har mer eller mindre blommat över nu Den kan utsöndra samma fettsyror som bin, vilket gör att den ostört kan stjäla honung från bin i ungefär 15 minuter innan effekten avtar. Eftersom den inte tål bistick är det dock en riskfylld metod. Källor: Sydsvenskan och Artfakta. Erik. Chefredaktör och grundare Artnamnet bifolia kommer av latinets bi-(två) och folium (blad), namnet betyder tvåbladig och syftar på de två basalbladen. Familj: Orchidaceae Släkte: Platanthera. Norden Norra halvklotet Fridlyst Bildgalleri. I Riksmuseets samlingar. Innehållsförteckning. Referense Termerna används vid artfakta för att ange graden av specialisering - generalisering i pollensamling. Det närmare blomberoendet utgör ofta avgörande ekologisk information vid bevarandearbete med åtgärder för olika arter av vildbin. Inventering inom varje objekt utfördes med riktat eftersök på basis av erfarenhet av svensk 11.00-11.40 Vilda bin och humlor - Göran Holmström, journalist och expert på humlor och bin. Han kallas Herr Humla för sina stora kunskaper och är efterfrågad expert på citronbin. Intresset för humlor ökar stort i Sverige just nu, menar Göran, som varje år håller tiotalet humlevandringar där vissa har samlat nära 200 personer

Pälsbin - Wikipedi

Nu finns en ny digital nyckel för artbestämning av samtliga Sveriges groddjursarter. Artbeskrivningarna för grodor och paddor i Artfakta har dessutom uppdaterats med de artspecifika lätena. Passa på att utforska groddjuren under våren då man kan se dem i lekdräkt eller lyssna på läten under deras parningsperiod Har du sett en groda, padda eller vattensalamander? Vi behöver din hjälp för att samla in mer kunskap om de svenska groddjuren och salamandrarna. Genom att rapportera dina fynd kan du göra en viktig insats som medborgarforskare. Här lär du dig känna igen våra svenska groddjur och höra hur de låter Om du vill läsa mer om resp. art så går du till www.artfakta.se och söker vidare. Där kan du hitta en mängd information om många arter - inte bara de fridlysta. För de arter som är markerade med * gäller vissa undantag från fridlysningsreglerna. Läs mer om det i på www.artfakta.se under rubriken Artskydd Stående och liggande död ved i skogen är viktig för den biologiska mångfalden. Foto: Privat. Detta är till glädje för den biologiska mångfalden, eftersom tusentals organismer lever i och av den döda veden under flera decennier tills träden åter blivit mull. Främst gäller det svampar och småkryp men med tiden även mossor och lavar

SLU Artdatabanken - ett kunskapscentrum för arter och

ARTFAKTA. Namn: Fiskigel. Latinskt namn: Piscicola geometra. Storlek: Längd max 4 cm. Grupp: Maskar. Undergrupp: Övriga maskar. Läs mer om den här och andra arter på Livet i havet. Om Havsutsikt. Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift om havsforskning och havsmiljön som utkommer med två nummer per år Ett sätt att hitta platser där det finns groddjur är att söka i Artdatabankens fyndkartor. Gå in på: https://fyndkartor.artfakta.se/ där kan man söka på olika arter inom valfritt område för att se var de olika arterna har observerats. Exempel på sökning i Artdatabankens fyndkartor

johan – Naturpedagogen

Den 21 februari 2020 var lantbrukaren Hans Eriksson tillsammans med Anna Lind Lewin från Pollinera Sverige inbjuden till konferensen Halting the loss of pollinators arrangerad av IEEP i Bryssel.. Hans Eriksson berättade om sitt framgångsrika arbete med blommande träda - vilka vinster det har gett i hans verksamhet på gården Västeräng, och ingick även i en panel om jordbruk och. E-post: pavel.bina@slu.se, tel. 018-673406, SLU Artdatabanken. Eddie von Wachenfeldt, biträdande koordinator för program Biologisk mångfald (till höger i bild). E-post: eddie.vonwachenfeldt@slu.se, tel. 018-672241, Institutionen för akvatiska resurser och SLU Artdatabanken. Karin Ahrné Bin/Nordiskt bi. Nordiskt bi (Apis mellifera mellifera) är en naturlig underart till Artfakta; Åtgärdsprogram för hotade arter; Biologisk mångfald (Naturvårdsverket) Besök oss på sociala medier. Bli RäddaEnArt Vän. Sök en art. Sök på webbplatsen Nationalnyckeln skulle bli Sveriges största bokprojekt men stoppades när pengarna inte räckte. Nu är utgivningen igång igen - men i låg takt och utan bestämt slut

bi Osmia maritimaEN Friese (Fig. 6), ett av landets sällsyntaste bin (Cederberg m.fl. 2010). Havsmurarbiet är beroende av strandvial som pollenkälla (Larsson 2009). Jag har fått några snabba glimtar av det, födosökande på strandvial, som vid denna strand förekommer ganska spritt med enstaka plantor Fröer Frönyheter 2021 Blomsterfröer Groddar & Skott Gräsfröer Grönsaksfröer Kryddfröer Ekologiska fröer Odla med barn Så året runt SeedCell Bi- och fjärilsvänliga fröer Fröer för yrkesodlare Lättodlat på liten yta Växter Vårväxter i Kruka Lök & knöl Pelargon Perenner Sommarblommor Grönsaks- & Kryddplantor Frukt. Jag kollade artfakta tillsammans med dem. Men visst, inte är det en vetenskaplig rapport. Jag gjorde detta på några månader, det är ett mellanting mellan vetenskap och en naturpolitisk pamflett. SN Du ställde upp på Sören Wibes uppdrag i alla fall? Jag håller med om att bin är en bra grupp Under hösten 2017 ökade en ny tysk studie intresset för insekter ovanligt mycket och svarta rubriker har beskrivit en drastisk minskning av deras antal. Artur Larsson vid Artdatabanken, som kartlagt många av de svenska insekterna, menar att minskningen av arter i första hand beror på den storskaliga omvandlingen av landskapet. - Många vill ju nu [

Artrika vägkanter | Länsstyrelsen Jönköping

I kampanjen Boosta Eko har vi valt att lyfta tre hotade djur; grönfläckig padda, bin och sånglärka. Alla tre är hotade bland annat på grund av det industriella lantbruket med naturfrämmande kemikalier och skulle gynnas av att vi istället odlade mer ekologiskt Rundlöf, M. Massdöd av bin 19 Artfakta. Gulärla. (Hämtad 2017-03-16) 20 Artfakta. Gulärla. (Hämtad 2017-03-16) 6 att ha tillgång till byggnader, som bland annat ladugårdar som ofta finns i anslutning till jordbruksmarker, för att kunna bygga sina bon med hjälp av sediment Födan är nästan uteslutande större insekter, främst bin och humlor, vårtbitare, skalbaggar och liknande, och .viktiga komponenter i ett bra törnskaterevir är blomrika kanter, fläckar med kort vegetation eller naken jord, läiga bryn och så vidare. Boet byggs i en buske (på hyggen troligen ofta unga granar) eller ett hallonsnår

 • Alphabet company structure.
 • Bayreuth Fußgängerzone.
 • West End theatres list.
 • SAARC UPSC.
 • BFD Kündigung wichtiger Grund.
 • Godnattsaga bebis.
 • Download latest angular.
 • Formel 1 stream live.
 • Miljöpartiet språkrör 2016.
 • Tele2 router Huawei.
 • Dota 2 matchmaking.
 • Brukare avlider.
 • Rudolstadt Thüringen.
 • Unser Ferienprogramm.
 • Blekinge Tekniska Högskola boende.
 • Kérastase värmeskydd.
 • Blixtljus 24V.
 • Stillwater, Oklahoma map.
 • Ballong glidgjutning.
 • Hämta företagsinformation Skatteverket.
 • Extended marketing mix.
 • Paralimni einkaufen.
 • Ziggy live.
 • Freiburg.
 • Musikkassetten entsorgen.
 • Mason Pitts.
 • Al pitcher sas.
 • Anne Wojcicki linkedin.
 • Ifolor studentenrabatt.
 • Krav på fordon vid körprov.
 • Bricka rektangulär.
 • Massey Ferguson 35 vikt.
 • Dakotaraptor speed.
 • Köping bostad AB.
 • Nachtzuschlag berechnen Formel.
 • Strange finder.
 • Canada national anthem lyrics.
 • Billiga akvarellpennor.
 • Tonfisk Västkusten 2019.
 • Familienzentrum Sankt anna.
 • TFT display means.