Home

Tillstånd enligt kulturmiljölagen

Tillstånd krävs inte för mera obetydliga reparationer. Sådana reparationer får inte utföras så, att föremålets kulturhistoriska värde minskas. Lag (1999:304). 10 § Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet får besikta kyrkliga inventarier. Länsstyrelsen får också besluta att ett föremål skall tas upp i förteckningen Enligt bestämmelsen får länsstyrelsen lämna tillstånd till användning och medförande av metallsökare. Tillstånd får dock endast lämnas för verksamhet som avser sökning efter annat än fornfynd, eller ingår i vetenskaplig forskning hos det allmänna. Andra stycket innebär att ett tillstånd får förenas med villkor

Enligt kulturmiljölagen behövs tillstånd från Länsstyrelsen om kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska repareras/konserveras eller ändras flyttas från den plats där de sedan gammalt hör hemm Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål Att använda metallsökare kräver tillstånd. För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd som gäller för ett begränsat område, och aldrig i områden i anslutning till fornlämningar 7 § Innan länsstyrelsen ger någon tillstånd att vidta åtgärder enligt 2 kap. 7 eller 8 § kulturmiljölagen (1988:950), ska länsstyrelsen förvissa sig om att denne har tillräcklig kunskap för att utföra åtgärderna på ett tillfredsställande sätt. Innan länsstyrelsen fattar beslut enligt 2 kap. 11 och 13 §§ samma lag ska länsstyrelsen förvissa sig om.

För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen. Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd som gäller för ett begränsat område, och aldrig i områden i anslutning till fornlämningar. Söka tillstånd att använda metallsökare Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön, och såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Beslut om tillstånd enligt kulturmiljölagen fattas av länsstyrelsen Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Ansvaret enligt kulturmiljölagen ligger på den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag (2 kap. 10 § KML)

Ett tillstånd enligt kulturmiljölagen kan behövas även om byggprojektet inte ska utföras på, utan i närheten av en fornlämning, det vill säga inom fornlämningsområdet. Länsstyrelsen anger i beslutet vem som ska utföra undersökningen att tillståndet har villkor i form av krav på arkeologiska undersökningar eller andra åtgärder som ska bekostas av exploatören (2 kap. 13-14 §§ KML). Ett tillstånd enligt KML kan behövas även om byggprojektet inte ska utföras på, utan i anslutning till en fornlämning, dvs. inom fornlämningsområdet

Kulturmiljölagen (KML) Kyrkliga kulturminnen (4 kap.) Kyrkliga kulturminnen (4 kap.) i sina villkor för tillstånd enligt 3 och 4 kap KML eller vid bidragsgivning, anger att arbetet Bestämmelser, ställningstaganden m.m. kap 4 Enligt bestämmelser i kulturmiljölagen får inte fornlämningar skadas. Lokalisering av enstaka vindkraftverk och parker kan beröra fornlämningar som är skyddade enligt kulturmiljölagen. Den som på något sätt vill göra ingrepp i eller ta bort en fornlämning måste ha länsstyrelsens tillstånd

Kulturmiljölagen, (1988:950) är en skyddslag som syftar till att bevara fornlämningar, fornfynd, kyrkor och byggnader. Där definieras vad som utgör en fornlämning, exempelv Skyddsbestämmelser som har beslutats enligt kulturmiljölagen ger länsstyrelsen en möjlighet att medge tillstånd till åtgärder som står i strid mot skyddsbestämmelserna. Säkerställs ett motsvarande skydd genom bestämmelser i en detaljplan eller områdesbestämmelser, så finns inte samma möjlighet att medge avsteg från bestämmelsen, utan det kan i så fall fodra en planändring Eftersom plan- och bygglagen och kulturmiljölagen är skilda lagstiftningar är det däremot inte möjligt för kommunen att avslå ett bygglov med hänvisning till att åtgärden skulle strida mot kulturmiljölagen. Det går heller inte att införa ett villkor i lovet om att dess giltighet förutsätter tillstånd enligt kulturmiljölagen 6 § Vid samråd enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950) ska företaga-ren lämna in planer eller annan skriftlig dokumentation om arbetsföretaget till länsstyrelsen. 9 § Tillstånd till åtgärder i fornlämningsområde kan förenas med villkor o

Kulturmiljölag (1988:950) Svensk författningssamling 1988

Större delen av Uppsalahems planerade bygge vid Mikaelskyrkan behöver inte tillstånd enligt kulturmiljölagen, det slår Kammarrätten fast i en ny dom. Tillståndet kan därför varken beviljas eller avslås, eftersom det inte behövs. Nu hänvisas ärendet tillbaka till Länsstyrelsen för ny handläggning I kulturmiljölagen (KML) anges att det är ett nationellt intresse att fornläm­ ningar bevaras och att den som vill göra ett ingrepp i en fornlämning, det vill säga rubba, ändra eller ta bort en fornlämning, ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.1 Länsstyrelsen kan lämna tillstånd endast om fornlämninge Tillstånd att använda och medföra metallsökare får lämnas endast för verksamhet som. avser sökning efter annat än fornfynd, eller. ingår i vetenskaplig forskning hos det allmänna. Ett tillstånd får förenas med de villkor som är nödvändiga för att säkerställa att metallsökare inte används i strid med denna lag

Du kan behöva ansöka om tillstånd enligt kulturmiljölagen om det finns fornminnen på tomten som kan påverkas. Länsstyrelsens hemsida, Ansökan om tillstånd det ska enligt 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950) ha tillstånd till utförseln om 1. föremålet är ett svenskt eller utländskt kulturföremål inom de kategorier som anges i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 116/2009 av den 18 decem-ber 2008 om export av kulturföremål11 med de ålders- och värdegränser sam Kulturmiljölagen föreskriver att kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillhör svenska kyrkan ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde, utseende och karaktär bevaras. Är de byggda eller anlagda före 1940 får de inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen I villkoren för ett tillstånd enligt 3 kap. 14 § kulturmiljölagen (1988:950) ska det alltid ingå att byggnadens utse- ende och beskaffenhet före ändringen ska dokumenteras på ett lämpligt sätt

Kulturmiljölag (1988:950) Lagen

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 11 § kulturmiljölagen (1988:950)2 ska ha följande lydelse. 5 kap. 11 3§ Även om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet ska tillstånd till utförsel ges om 1. ägaren flyttar från Sverige för att bosätta sig i ett annat land, 2. Innan länsstyrelsen ger någon tillstånd att vidta åtgärder enligt 2 kap. 7 eller 8 § kulturmiljölagen (1988:950), ska länsstyrelsen förvissa sig om att denne har tillräcklig kunskap för att utföra åtgärderna på ett tillfredsställande sätt. Innan länsstyrelsen fattar beslut enligt 2 kap. 11 och 13 §§ samma lag ska länsstyrelsen förvissa sig om att. Ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML ska avslås om markägaren motsätter sig åtgärden och det inte inns synnerliga skäl för att lämna tillstånd. Normalt bör dock markåtkomsten inte vara något problem inför genomföran ­ det av undersökningar och frågan har vanligen lösts i tidigare samråd. Me Kyrkobyggnader enligt KML är byggnader som före den 1 januari 2000 invigts för Svenska kyrkans gudstjänst och vid samma tidpunkt ägdes och förvaltades av Svenska kyrkan. Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före 1940 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från länsstyrelsen

Kyrkliga kulturminnen Länsstyrelsen Västra Götalan

 1. Vid behov kommer SLL att i särskild ordning införskaffa eventuellt behövliga tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950). Frågor med anknytning till kulturmiljölagen behandlas inte närmare inom ramen för denna ansökan. 2.2.4 Natura-2000 och andra skyddade områden Utanför det geografiska område som kan komma att påverkas av den sökt
 2. Tillstånd enligt kulturmiljölagen Tillstånd för sjömätning Anmälan eller tillstånd för muddrin
 3. Tillstånd enligt kulturmiljölagen + − Byggskede, installation och drift Anmälan innan byggstar
 4. I förarbetet till kulturmiljölagen anges en ungefärlig gräns för ett accepta­ belt överskridande. Normalt får denna gräns anses nådd när kostnaden över
 5. Domar i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen. Kyrkobyggnader som är uppförda före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. desto restriktivare bör bedömningen vara av om tillstånd kan ges till ingrepp i eller omgestaltning av byggnaden
 6. Enligt 5 kap. 1 § kulturmiljölagen krävs tillstånd för att från Sverige föra ut äldre svenska och utländska kulturföremål som kan vara av stor betydelse för det nationella kulturarvet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka föremål som kräver tillstånd för utförsel
 7. nen och kyrkor på

Kulturmiljölagen (KML) Riksantikvarieämbete

Tillstånd enligt miljöskyddslagen En verksamhetsutövare med tillstånd enligt miljö-balken kan antingen ansöka om nytt tillstånd, änd-ringstillstånd eller villkorsändring, beroende på änd-ringens omfattning och det ursprungliga tillståndets utformning. Gamla vindkraftsanläggningar kan ha tillstånd ut-färdade enligt miljöskyddslagen Enligt kulturmiljölagen (KML) får metallsökare inte användas eller medföras utan tillstånd.1 Det finns f öreskrifter som syftar till att möjliggöra användning av metallsökare utan att skada fornlämningar och fornfynd. Föreskrifterna reglerar ansökan, tillståndsprövning och beslut om metallsökare.2 Från och med 2018 sk Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till befintlig och utökad slaktsvinsproduktion Miljöprövningsdelegationen erinrar om bestämmelserna i 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet avbrytas. De Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad (Mål nr 1480-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3403-16). Läs mer Skrivet av: Högsta förvaltningsdomstole Ändringar i kulturmiljölagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 juni 2015 Alice Bah Kuhnke Daniel Ström de tillstånd för utförsel som krävs enligt den återkrävande medlemsstatens lag-stiftning, parternas karaktär, det pri

Vägras någon tillstånd enligt 12 § beträffande fornlämning som när den påträffas var helt okänd och utan synligt märke ovan jord, är han berättigad till skälig ersättning av allmänna medel, om fornlämningen vållar honom betydande hinder eller olägenhet. Ansökan om sådan ersättning görs hos länsstyrelsen Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen handräckning enligt lagen (1990:746) iakttagande av villkor för tillstånd till ändring får länsstyrelsen förelägga ägaren att återställa ändringen om det är möjligt Brott mot Kulturmiljölagen enligt Länsstyrelsen i Gävleborg. Ända sen man var ett litet barn så har skatter, mynt och fynd från olika årtal intresserat mig. Jag har sett det i filmer som barn och genom åren upattat serier på TV om hur skatter upptäckts i alla dess former, jag har sett TV program med människor leta med metalldetektorer över hela världen Ett tillstånd kan enligt 8 § återkallas om innehavaren åsidosätter sina skyldigheter eller om det annars finns särskilda skäl. Om återkallelse sker utan att tillståndshavaren åsidosatt sina skyldigheter har han rätt till ersättning för förlust till följd av åtgärd han vidtagit med anledning av tillståndet (MPU Prövning av vindkraft s 123-124) Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Västlänken och Olskroken planskildhet Göteborgs Stad och Mölndals stad, Västra Götalands län Samrådsredogörelse TRV 2015/24562 30 oktober 2015 Bilaga B Protokoll från samrådsmöte med myndigheter maj 2015

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för befintlig och utökad djurhållning Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10-i (djurhållning) enligt Miljöprövningsdelegationen erinrar om bestämmelserna i 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950). Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbete ansökningsavgift för metallsökarärenden enligt kulturmiljölagen (1988:950) Regeringskansliets diarienummer Ku2016/01648/KL. Sammanfattning redan idag en tendens till att söka tillstånd för orimligt stora sökområden, en tendens som riskerar att öka om avgiften införs Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad (Mål nr 1488-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1068-17). Läs mer Skrivet av: Högsta förvaltningsdomstole

Kyrkliga kulturminnen Länsstyrelsen Skån

 1. Domar i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen 29 januari 2018 Högsta förvaltningsdomstolen Lämna en kommentar Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar uttalat sig om vilka omständigheter som ska vägas in vid bedömningen av om ett visst område utgör kyrkotomt enligt kulturmiljölagen
 2. Domar i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen. 25 februari 2020 Högsta förvaltningsdomstolen Lämna en kommentar. Kyrkobyggnader som är uppförda före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen
 3. Kulturmiljölagen (1988:950) Senaste nytt Posted by Redaktionen Posted on Mon, April 11, 2016 20:01:11 Nu publicerar vi vårt remissvar till Riksantikvarieämbetets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och tillstånd till metallsökare enligt kulturmiljölagen (1988:950)
 4. Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen . Uppdragsarkeologi. Rapportering, förmedling och arkeologiskt dokumentationsmaterial . RIKSANTIK VARIEÄMBE TE
 5. 50 000 kronor omfattas av skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål enligt 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950). Då tillstånd till utförsel till något land utanför EU söks för detta slags föremål har beslutande tillståndsmyndighet som rutin att informera den sökande om att även ett CITES-exporttillstånd måste sökas ho
 6. arbetsföretaget. Enligt praxis, senast i samband med Nord Streams arbetsföretag i samband med vilket flera tidigare okända fornlämningar påträffades, ska 2 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) (KML) tillämpas på områden på svensk ekonomisk zon trots att lagen inte är tillämplig utanför svenskt territorialvatten. Område

Fornlämningar och fornfynd Länsstyrelsen Östergötlan

Tillstånd - söka Som företagare eller privatperson kan du behöva tillstånd för att driva din verksamhet eller utöva ett intresse. Du kan till exempel behöva tillstånd för att ha uteservering, loppis på offentlig plats eller för att samla människor till en demonstration Tillstånd. Här finns information för privata verksamheter, personer som anordnar egen assistans samt för kommuner. Tandvård och de flesta verksamheter inom hälso- och sjukvård behöver inte tillstånd från IVO. Information om tillståndspliktiga verksamheter inom hälso- och sjukvården finns nedan under rubriken Hälso- och sjukvårdstillstånd Ett tillstånd kan tidsbegränsas och förenas med villkor (t.ex. hur omfattande verksamheten får vara). Länsstyrelsen ansvarar för den löpande tillsynen enligt djurskyddslagen. Regelbunden tillsyn utföres. Erfarenhet Uppgifter som visar att sökande är lämplig att bedriva verksamhet - forts I vårt företagsregister finns företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn. Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar

9.9 Hänsyn och ansvar enligt kulturmiljölagen (1988:950)..... 151 9.10 Sammanställning ansvar och straff................................... 154 9.11 Övriga skyldigheter........................................................... 15 tillstånd av länsstyrelsen. I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning eller ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring av dess exteriör och interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för ändring av dess färgsättning. I fråga om en kyrkotomt kräv Kyrkliga kulturminnen får inte förändras, repareras eller flyttas från den plats där de sedan gammalt hör hemma utan ett tillstånd från Länsstyrelsen. Om byggnaden eller ett föremål behöver rengöras eller vårdas ska arbetet utföras av en konservator. Enklare, små lagningar får dock utföras utan tillstånd Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad (Mål nr 1488-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1068-17). Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen Relaterade inlägg: Kammarrätten fortsatt kritisk till förslag om amorteringskrav Dom i det s.k. vattenskotermålet Dom i mål om personuppgiftslagen Kammarrätten. Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen . Uppdragsarkeologi. Förfrågningsunderlag och undersökningsplan . enligt Creative Commons licens CC BY. underlag för länsstyrelsens beslut om undersökning och tillstånd till ingrep

Kulturmiljöförordning (1988:1188) Svensk

Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Sökande: Sand & Grus AB Jehander, 556016-1183 Box 47124, 100 74 Stockholm Ombud: Advokat Anna Bryngelsson samt biträdande jurist Fanny Aronsson Mannheimer Swartling Advokatbyrå A Ändringar i kulturmiljölagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 juni 2015 Alice Bah Kuhnke Daniel Ström (Kulturdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I denna lagrådsremiss behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade direktivet 2014/60/EU om återlämnande av kulturföremå Ett tillstånd till ändring kan förenas med villkor om 1. utförandet av ändringen Av kulturmiljölagen (1988:950) framgår att om ett statligt byggnadsminne övergår till en annan ägare än staten blir det ett byggnadsminne enligt den lagen Tillstånd (koncession) som har meddelats enligt den upphävda lagen gäller fortfarande. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden som har inletts före den 1 januari 2017. De verksamheter som är tillståndspliktiga beskrivs i miljöprövningsförordningen (2013:251) (MPF), (se 4 kap. 1- 3 §§, verksamhetskod 10.10 - 10.20) 52 § Om en byggnad, annan anläggning eller anordning som är belägen inom område som avses i 45--47 § på grund av ändrade förhållanden eller av annan anledning har kommit att medföra sådana olägenheter att begäran om tillstånd enligt 45--47 § skulle ha av slagits, får länsstyrelsen meddela föreläggande att ta bort den eller vidta någon annan åtgärd med den

Byggnadsminnen Länsstyrelsen Västra Götalan

Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen enligt 2 kap. 1 § och 1 a § kulturmiljölagen (1988:950). Upphovsrätt, där inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY Verksamheter enligt SoL och LSS som drivs i privat regi har tillståndsplikt. Även de verksamheter som bedrivs på entreprenad med kommunen som huvudman är tillståndspliktiga. För sådan verksamhet måste en ansökan om tillstånd göras av den privata aktören och driften får inte starta förrän tillstånd har meddelats

För att få schakta inom detta område krävs tillstånd från Länsstyrelsen liksom i närheten av alla andra fornlämningar i kommunen. Om anläggningsarbetena ska ske inom eller nära registrerade fornlämningar, ska ansökan om ingrepp ställas till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, jämlikt Kulturmiljölagen 2 kap 10 § Det hävdar länsstyrelsen som nu anmäler museet för brott mot kulturmiljölagen. I juni fick Blekinge museum tillstånd av länsstyrelsen att undersöka fornlämningen Hjortahammar gravfält

Enligt 2 kap. 6 och 10 §§ kulturmiljölagen (SFS 1988:950) är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning Ansökan om tillstånd till markingrepp på Krusenstiernska gården enligt 2 kap Kulturmiljölagen Emma Angelin Holmén Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur o Bibliotek: Created Date Enligt 4 kap. 11 § LAIF ska en AIF-förvaltare som avser att genomföra en väsentlig ändring av något som har angetts i en underrättelse eller i en ansökan om tillstånd för marknadsföring efter det att marknadsföringen har påbörjats, skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen senast en månad innan ändringen genomförs

Naturvårdsverket kommer under 2021 att samverka med Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket i ett projekt om tillsyn av ämnen som kräver tillstånd enligt Reach-förordningen. Länsstyrelser och kommuner kommer också tillfrågas om att delta i projektet Arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag 13 § Bidrag får lämnas till arkeologisk undersökning och övriga åtgärder enligt 2 kap. 13 § kulturmiljölagen (1988:950), som enligt lagen ska betalas av företagaren, vid mindre arbetsföretag som 1. föranleds av en myndighets beslut eller någon annan tvingande omständighet, och 2. innebär mindre förändringar i nyttjandet av en. tillstånd enligt artikel 29.1 (artikel 29.2) 780 000: Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel (artikel 34.1) 108 000: Undantag från krav att institut och motparter är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 34.1 (artikel 34.2) 780 000: Undantag från begränsningen av andelen inflöden so Vid tillstånd 5447 gäller regel E.0 som innebär att aktuellt tillstånd ska dokumenteras i patientjournalen innan behandling påbörjas. Dokumentation, till exempel att patienten har skadade komponenter i sin helkäksbro, ska ske med foto eller modell om tillståndet inte framgår av befintlig aktuell röntgen

Tillstånd enligt kulturmiljölage

Ansvar m. m. 13 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms, om gärningen inte är belagd med straff enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1. bedriver sådan verksamhet som avses i förordning (EG) nr 273/2004 eller förordning (EG) nr 111/2005 utan erforderligt tillstånd eller utan. Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till befintlig och utökad djurhållning för uppfödning av unghöns Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10-i enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Beslut Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar SweHatch AB, (org.nr Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN SÖKANDE Uppsala Vatten och Avfall AB, org. nr 556025-0051, Box 1105, 751 41 Uppsala Ombud Advokaten Björn Hellman, Advokatfirman Åberg & Co AB, 556426-1781, Box 16 295, e-post: bjorn.hellman@adv-aberg.se, direkttel: 08-696 95 85/ 070-770 77 82 SAKE

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Sökande: Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, org. nr 232100-0016 Box 225 50, 104 22 Stockholm Ombud: Advokaten Per Molander och jur.kand. Erik Forsström Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711, 111 87 Stockholm Tfn: 08-595 060 00 Fax: 08-595 060 0

Länsstyrelsen anmäler Blekinge museum till åklagare - P4Kyrkan bäst utan bänkar – om barnen får bestämma | KyrkansÄntligen! - Granska KalmarSamlingssida för utvärderingar och rapporterVindkraftsprojekt Kriegers flak - VattenfallGamla fynd stoppar nya bostäder - Hem & HyraRiskanalys | RiksantikvarieämbetetAntikrundan värderar kyrkliga inventarier
 • Amarantväxter arter.
 • Air berlin ownership structure.
 • Jessica Creative Headz.
 • Marbodal Malevik ljus.
 • Hus till salu i Mörrum.
 • CBS kandidat.
 • Donau Kreuzfahrt Corona.
 • Kopparsulfat träd.
 • Sandvik wiki.
 • Ostrullar smördeg.
 • More Than One Story app.
 • Animal Crossing: New Leaf Medizin.
 • Schneewittchen Party Kilb.
 • Resa från Sverige till Italien corona.
 • Gotlandskyrka webbkryss.
 • Vållande till annans död dom.
 • Filippinsk kampsport Stockholm.
 • Leverkusen wiki.
 • När öppnar Riksdagen efter sommaren.
 • Återvunna bjälkar.
 • Gehaltserhöhung Prozent.
 • Billender.
 • Leitende MTLA Gehalt.
 • Båttur Öland.
 • Hey Arnold Cartoon Network.
 • SLI brygga.
 • Maritza Horn Nils Ferlin.
 • Melkweg sterrenstelsel.
 • Sunshine lyrics 2020.
 • Funktionærloven overarbejde.
 • Phantom 3 standard weight.
 • Johan Widerberg Ocean's Twelve.
 • Macromedia Dreamweaver.
 • Arjeplog Turistinformation.
 • Duel (1971 wiki).
 • Nikon COOLPIX W300 Manual.
 • Absolut inte i framkant.
 • Wireless Time Machine backup 2020.
 • Varför ser moln olika ut.
 • Pen Store fri frakt.
 • Malmberg skådespelare.